ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 11:46
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސައީދުގެ ޝަކުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ރައްދު ދެއްވުން
މެމްބަރު ސައީދަށް ދިމާވި އަނިޔާވެރި ގޮތުން ހިތް ފަޅައިގެންދޭ - ރައީސް ނަޝީދު
 
ގޮނޑި ތަކުގައި އަތުރާފައި ބާތިއްބައި ބޮޑެތި ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި
 
މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި، ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަނޭ

މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ސައިދާ މެދު އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހިތްފަޅައިގެންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހު ޕީޕީއެމުން ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ޖަލަށް ގެންގޮސް އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވުމުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، 24 ގަޑިއިރު ގޮޅީގައި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމާއި ގޮނޑީގައި އިންނަވަން ޖެހި ވަޑައިގަތުންފަދަ އަނިޔާވެރި ކަންކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ހިތް ފަޅައިގެންދާ ކަމަށެވެ.  

އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް ތިދިމާވި އަނިޔާވެރި ގޮތުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތް ފަޅައިގެންދޭ. ތިވިދާޅުވި 24 ގަޑިއިރު ގޮޅީގައި އިންނަވަން ޖެހިވަޑައި ގަތުމާއި، ގޮނޑިއެއްގައި ބައިންދާފައި އިނުމާއި، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ހިތްފަޅައިގެންދިޔަ ތި ކަންކަމާ.
މުހައްމަދު ނަޝީދު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ސައީދު ވިދާޅުވީ އިންސާނީ ހައްގުތަކޭ ކިޔައިގެން މިސަރުކާރުން ވާހަކަދައްކަން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭކަމަށާއި، ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ޖަލަށް ގެންގޮސް ބެހެއްޓި ގޮޅީގެ ފާޚާނާގައިވެސް ހުރީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިކަމަށެވެ. ސައީދު ވިދާޅުވީ، ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަންދު ކުރެވޭ މީހާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ގާޒީއެއްގެ ކުރިމައަށްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވާތީ 17 މީހުން ގެނެސް 8 ގަޑިއިރު ވަންދެން ގޮނޑި ތަކުގައި އަތުރާފައި ބޭތިބުން ފަދަ ބޮޑެތި ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ގެންގޮސް ބައިތިއްބާފަ ހުރި ގޮޅީގެ ފާޚާނައިގެ މަތީގައި ހުރީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި. އިމްރާނު ގެނައި އިސްލާހު ފާޚާނާ ތެރޭގައި މީހުންގެ އޮރިޔާން ބަލަންތޯ މި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ. މީތޯ އެމްޑީޕީގެ އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާ ގޮތަކީ. ކޮން ހިއުމަންރައިޓްސް އެއްތޯމީ
މުހައްމަދު ސައީދު / މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު

މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި، ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލަ މަޖިލީހުންވަނީ ބޭރު ކޮށްލާފައެވެ.

މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލީ 26 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ބަހުސް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދިނީ 3 މެމްބަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
33%
17%
17%
0%
ކޮމެންޓް