ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 18:37
އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމީން
ޔާމީނު ޔާމީނަށް ފާޑުވިދާޅުވުން: ހެއްވާ ކަމެއް
 
މަޖިލިސް އޮތީ ސިފައިން ލައްވާ ހިސޯރުކޮށްފައި
 
ހަޤީގަތް ކިޔައިދޭ ޓީވީ ޗެނަލަށް ދިޔައީ މިލިޔަނުން ޖޫރިމަނާ ކުރަމުން
 
ސިޔާސީ ވެރިން ތިބެން ޖެހުނީ ޖަލުގައި

އަދި މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. އިއްޔެވީ ކަމެއްހެން ވަރަށް ސާފުކޮށް މީހުންގެ ހަނދާނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ނުވިތާކަށް މިއީ އެޒަމާނެއްވެސް ނޫންމެއެވެ. ދެއްކުނިއްޔާ ދެއްކުނު ވާހަކައަކާއި ކުރެވުނިއްޔާ ކުރެވުނުކަމެއް އެހުންނަނީ ހާމައަށް ފެންނާށެވެ. މީހަކު ގާތު އަހައިގެން ތޯތޯ ވާހަކައަކަށް ހީއަކަށް ބަލާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެއަށްވުރެ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރައި އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވީހާ އެއްޗެއް އެހުންނަނީ ރައްކާކުރެވި އާކައިވް ކުރެވިފައެވެ.

މިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިންތިޚާބެއްގެ އެއް ބުރުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިންކަން ބަދަލުކުރީ ބޮޑު ބައްޔަކުންނެވެ. ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުލީކީ ހަމައެކަނި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަދި އެކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަނެއް ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައިވެސް ހިމެނޭ މީހުން އެކަންޏެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމަން ވޯޓުދިން ގިނަ މީހުންނަކީ އެއިން އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ސޮއި އަޅާފައި ނުވާ އާއްމު މީހުންނެވެ.

އެކަން އެހެން ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުއްޓެވެ. އެކަމަކުވެސް އެއިން މައިގަނޑު އެއްސަބަބަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަމެވެ. އޭރު ގިނަބައެއްގެ އަމިއްލަ މޮޓޯއަކަށް ވެފައި އޮތީ "އަނިޔާވެރިކަން ނިންމުމެވެ".

މިހެން ބުނީމާ އެއީ ކޮން އަނިޔާވެރިކަމެއްހޭ ބަޔަކު މީހުން އަހާފާނެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުވެސް ވަރަށް ސާފެވެ. މިފަހަރުވެސް ހަމަ އެންމެ މިސާލެކެވެ. ރައީސް ޔާމީން އަމިއްލަފުޅަށް އެދެއްވާ ޖަވާބު ނުވަތަ ދައްކަވާ ވާހަކައެވެ. ބައެއް މިސާލު ދަންނަވާލިއްޔާ ނުހަނު ފަސޭހަވާނެއެވެ.

"އެއްވާން ބޭނުމިއްޔާ ކަލޭމެން ހައްޖަށް ދާންވީނުން"، "ހައްޔަރުކުރީ ފަތިސްނަމާދަށް ސަޖިދައިގާ އޮއްވާތަ"، މިއީ ރައީސް ޔާމީން މިއަދު އެވިދާޅުވާ އެމަނިކުފާނުގެ ފަސްއަހަރުގައި މުޒާހަރާކުރުން މަނާ ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެފަސްއަހަރުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ބަސްމަގު ހުރި ގޮތެވެ. މުޒާހަރާ ކުރުމާއި އަޑުއުފުލުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި އެމަނިކުފާނު ބޭއްވި އިމެވެ. މުޒާހަރާ ކޮށްފިއްޔާ ދެންވާނެ ގޮތް ހާމަކޮށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިބަސްފުޅުތަކެވެ.

އެއީ ހަޤީގަތްކަން ހާމަކުރާކަށްވެސް މާގިނަ ހާސަރުތަކެއް ދަމާކަށް ނުޖެހެވެ. މުޒާހަރާ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ. ރަސްމީ ޖަލްސާގަނޑެއް ބާއްވާލާނެ ތަނެއްވެސް އޭރަކު ނުލިބެއެވެ. ދަރުބާރުގެ އޮތީ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައަކަށް މުޅި ދައުރަށް ނަގާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ދެންހުރިއްޔާ ދެންހުރި ބިންތައްވެސް ހުރީ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. މާލެ ނަގާފައި އެންމެ ބޮޑު ހުޅުމާލޭގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައަކީ މުޅި އެޗްޑީސީއެވެ. ހިތްވަރުކޮށްފައި މުޒާހަރާއަށް ނިކުތް ގިނަ މީހުން ތިބެންޖެހުނީ ހުރަގޭގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ ވެރިންނެވެ. އެންމެގިނަ ސިޔާސީ ވެރިން އެކި ނަންނަމުގައި ޖަލަށް ލެއްވި އެއް ސަރުކާރަކީ ތިޔަ ވިދާޅުވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރެވެ.

އަނެއްކާވެސް ސީދާ ޕޮއިންޓަށް ޖެހިލަމާހެއްޔެވެ. ފަހުމްވާން ފަސޭހަވާނެތީއެވެ. މަޖިލީހަށް ވެއްދީ ސިފައިންނެވެ. ބޮޑެތި ކަންނެލިތަކެއްހެން ފާރުމަތިން ހޫރާލީ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މެމްބަރުންނެވެ. ދަތްދޮޅި ހަނދާންކޮށްދެއްވި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިވަގުތު އެހުންނެވީ އެމަޖިލީހުގައެވެ. ކިހާ ރީއްޗަކަށް އެކަން ކުރެއްވިގޮތް ހިތްޕުޅަށް ގެންނެވޭނެ ނޫންތޯއެވެ. ދެން ނިކަން އާއްމުން އުޅޭނެގޮތް ވިސްނާލަބަލާށެވެ. ޤާނޫން އަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން އެއްބާރަށް ހިރިނުލެވޭވަރަށް ތަޅުއަޅުވާފައެވެ. އެވެރިން ސައްލާ ކުރާ ގޭގައި ސިފައިން ބައިތިއްބައިގެން ޗުއްޕުވެސް ވިދާޅުވިޔަ ނުދީ ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއްގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބުނެވޭނެ ބަހެއް ކުރެވޭނެ މުޒާހަރާއެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ.

އަމުދުން އެވާހަކަތައް ދައްކާންތިބި ނޫސްވެރިންނަށް ވީގޮތާއި އެމީހުން ބޭތިއްބި ހާލުވެސް ބުނެދޭކަށް މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ބަލާ ޓީވީ ޗެނަލްއަށް ބަރިބަރިއަށް މިލިޔަނުން ކުރި ޖޫރިމަނާ ހަނދާންކޮށްދިނީމާ އެވަރުން ފުދޭނެއެވެ. އެތަނަށް ދެމުންދިޔަ އިންޒާރުތައް ހަނދާންކޮށް އިތުރަށް އެވާހަކަ ދައްކާކަށްވެސް ނުޖެހެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ރައީސް ޔާމީން ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ޙުދްމަނިކުފާނާއި ދިމާލަށް ހުތުރު ބަސްތަކެކެވެ. ޚުދު މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށެވެ. ރަތްމަހަކަށް ނުގޮވާވަރަށް އެއްޗެހި ގޮވަންވީމާ ގޮވާވެސް އުޅެއެވެ. އާޚިރުގައި އެހާވަރަށް މަނިކުފާނާ ދިމާލަށް އަމިއްލައަށް ތިޔަ އެއްޗެތި ވިދާޅުވަނީ މަނިކުފާނެވެ. އެހެންމީހުން ގޮވާން ހުރި އެއްޗެހި ސީދާ މަނިކުފާނު އަމިއްލަ ފުޅަށެވެ. ތިޔަގޮތަށް ކަންކުރެއްވީމާ އަންނަނީ އަމަށަކު ހިންޏެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
8%
0%
23%
0%
69%
ކޮމެންޓް
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 12:02
އަހުމަދު
ވަރައްވެސް ފުރިހަމަ ރިޕޯޱެއް
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 18:49
އަބުލްކަލާމް
ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް