ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 07:57
އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާ
އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު މުޒާހަރާކުރުން މަނައެއް ނުކުރަން، އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނިން: ރައީސް ޔާމީން
 
މިއަދު މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރުގައި އޮތުމުން ސަރުކާރުން ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި
 
ޔާމީން ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ އެކުރެވެނީ ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ބާރެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްކަމަށް
 
ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ މުޒާހަރާކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރި މީހުންކަމަށާއި ނަމަވެސް ބާރާއި ވެރިކަން ލިބުނީމާ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާން ނުހުންނަކަމަށް

އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު މުޒާހަރާކުރުން މަނާކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ނޭވާ ހޮޅިޔަށް" ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއަށްފަހު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ ޖަގަހަ ޖަލްސާގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި ޔާމީން ވަނީ މުޒާހަރާއަށް ފުލުހުން ހުރަސްއެޅުމުން އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ އެކުރެވެނީ ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ބާރެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. މިއަދު މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރުގައި އޮތުމުން ސަރުކާރުން ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ މުޒާހަރާކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރި މީހުންކަމަށާއި ނަމަވެސް ބާރާއި ވެރިކަން ލިބުނީމާ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާން ނުހުންނަކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ މުޒާހަރާނުކުރެވިގެން، މުޒާހަރާކުރަން ހުއްދަ ނުދީގެން ނުނިދިގެން އުޅުނު ބައެއްކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އެންމެ އަސާސީ ހައްގުކަމަށް ވަކާލާތުކުރަމުން އައި ބަޔަކީ އެމްޑީޕީކަމުގައި ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއުފުލަން ޖެހޭކަމަށާއި ދައުލަތް ހިންގަން ތިބި މީހުންގެ ކަންފަތަށް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިވޭނީ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެގެންކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނަމުން ދިޔަކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މިއީ މިތަންތަން ދުށް މީހެއް. އަދި އުނދަގުލާއެކު އެކަން ތަހައްމަލުކޮށް ތަންފީޒުކުރަން އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރި މީހެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ހުއްދަދިނީމޭ މުޒާހަރާ ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު ނޯންނާނެ މުޒާހަރާ ކުރުން މަނާކޮށްފައެއް. އަދި މުޒާހަރާއެއް ފެއްޓިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މުޒާހަރާއަށް މިހާރު ފުލުހުންނަށް ލިބޭ އިންޓަލިޖެންސް އޭރު ހަމަގައިމުވެސް ފުލުހުންނަކަށް ނުލިބޭ.
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ޔާމީން ވިދާޅުވީ ގިނަ ސިޔާސީ ވެރިންނަކީ ދެ މޫނުގެ ވެރިންކަމަށެވެ. އެއް ފަހަރު އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު އޮންނަންވާނެކަމަށް ބުނާކަމަށާއި އަނެއްފަހަރު ސުލްހަ ނަގާލާކަމަށް ބުނާކަމަށެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންމިދަނީ މިފަސްގަނޑު އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. މިކަން ޕީޕީއެމްއިން ކުރަން ނިކުތީ މިކަން ހަގީގަތުގައި ކުރުމަށް ހުވާކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެކަން ނުކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މުޒާހަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭއިރު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް ފުލުހުން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދޭކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ ދެން އުފެދޭނީ ޕީޕީއެމް ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އެސަރުކާރުގައި މިއަދު މިފަސްގަނޑަށް ކުލުނެއް ނެތި ޕީޕީއެމްއިން ކުރަމުންދާ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަންކުރާނަމަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މިކަމުގައި އިސްކޮށް ތިބި ފަރާތްތައް މަގާމުން ވަކިވާނެކަމަށެވެ. އެމުއައްސަސާތަކަކީ ސިޔާސީ ކުރަން ހުރި މުއައްސަސާތަކެއް ނޫންކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 18:54
އައްބާސް
ބަލަ ތަންތަނަށް އެއްވަންޏާ ހައްޖަށް ދާށޭ ބުނީ ކާކު؟ ދޮގު ހަދާހަދާ މޫނުމަތި އެހުންނަނީ އަލިކަން ކެނޑި އަނދިރިވެފަ.
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 17:07
ތުއްތު
މީނަމީހަދާ ދޮގުހަދާމީހެކޭދޯ؟