ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 07:17
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޕުޓިންއަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުންނެވޭނެކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާނީ ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުންކަމަށް
 
ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނީ ބައިޑަން އެމާނަކުރައްވަނީ ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން ކަންކުރަމުން އަންނަގޮތަށް ދުނިޔެ ސަމާލުވުމަށްކަމަށް
 
އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ނުކުރާނެކަމަށް ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ރާގު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަކަމަށް ވަނީ ބެލެވެން ފަށާފައި

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންއަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުންނެވޭނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް މަސް ދުވަސްވެފައިވާއިރު ޕޮލެންޑްގައި ހުންނަވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ބައިޑެން ވަނީ ޕުޓިންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަސީތަކުން ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ވީއެންމެ އަވަހަށް ދެކޮޅުހަދަން ޖެހޭކަމަށާއި ރަޝިޔާއަކީ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތާއި މިނިވަންކަމަށް އޮތް ބިރެއްކަމަށެވެ.

ބައިޑެންގެ ވާހަކަފުޅުން މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ނުކުރާނެކަމަށް ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ރާގު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަކަމަށް ވަނީ ބެލެވެން ފަށާފައެވެ. ބައިޑެންގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނީ ބައިޑެން އެމާނަކުރައްވަނީ ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން ކަންކުރަމުން އަންނަގޮތަށް ދުނިޔެ ސަމާލުވުމަށްކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކުރައްވާ ނުރުހެންވެ ވަޑައިގެން ހުންނަވާ ރާގަކަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ޕުޓިންއަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުންނެވޭނެކަމަށެވެ.

ވޮޝިންގޓަން އިން ބުނީ ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުނުވާކަމަށެވެ. އެމެރިކާއިން އެންމެ ކުރީއްސުރެވެސް ބުނަމުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް އެމެރިކާއިން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި އެމެރިކާގެ ސިފައިން ބައިވެރިނުވާނެކަމަށެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ބައިޑެން އެމާނަކުރައްވަނީ ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާއި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ޕުޓިންއަށް ބާރު ހިންގެވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެންނުވާނެ ކަމަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ޕުޓިން ރަޝިޔާގައި ބާރު ހިންގަވާ ގޮތް ނުވަތަ ޕުޓިންގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ ނޫންކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިޑެން ވަނީ ޕުޓިންއާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ މިނިވަންކަމަށް ކުރެވޭ އައު ހަނގުރާމައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޕުޓިން ބޭނުންފުޅުވާ ބާރަކީ ރަޝިޔާގެ ފެއިލްވުމެއްކަމަށާއި ޔޫރަޕްގެ ސުލްހައަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއްކަމަށެވެ.

ހުޅަނގުން މިހާރު ކުރިޔަށްވުރެވެސް ބާރުގަދަ ކަމަށާއި މިއިން ދުވަހަކު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތައް އެއްބައިނުވާ މިންވަރަށް މިހާރު އެއްބައިވެފައިވާކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވިއެވެ. މިހަނގުރާމައަކީ ދުވަސްތަކަކުން ނުވަތަ މަސްތަކަކުން ނިމޭނެ ހަނގުރާމައެއް ނޫންކަމަށާއި އެއަށްވުރެ މިހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެންދާނެކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭކަމަށްވެސް ބައިޑެން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބައިޑެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ އެއީ ބައިޑެން އަށް ނިމެވޭނެ ނިންމެވުމެއް ނޫންކަމަށާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާނީ ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުންކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަކީ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ފުރަތަމަ ފޭސް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް