ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 16:41
ޔޫކްރެއިންގައި ގާއިމްވެފައިވާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހަމަލާތަކުގެ އަމާޒަކަށް ވަމުން ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން
ޔޫކްރެއިންގައި ގާއިމްވެފައިވާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހަމަލާތަކުގެ އަމާޒަކަށް ވަމުން ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ދޭ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކަންބޮޑުވުން
 
ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް ދެމުންދާ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަންބޮޑުވޭ
 
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދެމުންދާ ގެއްލުންތަކުގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންދޭ
 
ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން، 70އާ ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ގެއްލުންދީފައިވޭ

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއިން, ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނީ، ޔޫކްރެއިންގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އެމްބިޔުލާންސްތަކުގެ އިތުރުން، ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން 70އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ގެއްލުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދެމުންދާ ގެއްލުމުގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިންގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހަމަލާތަކުގެ އަމާޒަކަށް ވަމުން ދިއުމަކީވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ދީފައިވާ ހަމަލާތަކަށް ބަލާއިރު، 8 މާޗުގައި, ކީވްގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ އިޒިޔުމް ނަމަކަށްކިޔާ އަވަށުގައި ހުންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާއަށް ބަލާއިރު، އެއީ ޔޫކްރެއިން ސިފައިން ގާއިމުވެ ތިބި ތަނެއްކަމަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ހަމަލާގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ކަމުގެ ހެކިތައް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫކްރެއިންގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، އެ ހޮސްޕިޓަލު ހުރި ސަރަހައްދަށް އެޅި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮމާއެކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުޑަދޮރުތައް ވިއްސައިގެން ދިޔަކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުންވެސް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާއިރު، އެއީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގިނަ އަދަދަކައް ބަލިމީހުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި ވަގުތެއް ކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި މާބަނޑު މީހުންވެސް ހިމެނޭއިރު، ހަމަލާ ދިން ވަގުތުގައި އެންމެންވެސް ވަނީ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފަދަ ހާލަތް ތަކުގައި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަކީ ޑޮކްޓަރުންނަށާއި, ނަރުހުންނަށާއި, ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކައް ވެގެން ދިއުމަކީ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަމެއްކަަމަށްވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް