ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 07:21
އިންސާނުންގެ ލޭގައި މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާއެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި
އިންސާނުންގެ ލޭގައި މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާއެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި
ފިޒިސް.އޮރގް
އިންސާނުންގެ ލެއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނުން
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނުންގެ ލެއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިއްޖެ
 
ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ، މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވަދެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް
 
މިއީ ލޭގެތެރެއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ދެނެގަނެވި އެއީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ކިހާ މިންވަރަކަށްހުރި ޕްލާސްޓިކެއްކަން ދެނެގަނެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
22 މީހެއްގެ ލޭގެ ސާމްޕަލްތައް ބެލިއިރު، 80 އިންސައްތަ މީހުންގެ ލެއިން ވަނީ މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައިންސްވެރިންނަށް އިންސާނުންގެ ލެއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިއްޖެއެވެ.

މިއާއެކު ސައިންސްވެރިން ވަނީ ލޭގެ ޒަރީއާއިން ގުނަވަންތަކަށްވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ހިނގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފައެވެ. މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ހިސާބަކުން ފެނިފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުން ކަނޑުތަކުންނާއި އެންމެ އުސް ފަރުބަދަތަކުންނާއި ވެލިންނާއި ވައިންނާއި ފުޑްޗެއިންގެ ތެރެއިންވެސް ވަނީ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖަރނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޑަޗް ސްޓަޑީގައި ބަލާފައިވަނީ 22 މީހެއްގެ ލޭގެ ސާމްޕަލެވެ. މިސާމްޕަލްތައް ބެލިބެލުމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިންސައްތަ މީހުންގެ ލެއިން ވަނީ މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައެވެ.

މީގެތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ސާމްޕަލުން ވަނީ ޕީއީޓީ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައެވެ. މިއީ އެކިކަހަލަ ބުއިންތައް ބަންދުކުރާ ފުޅި އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވައްތަރެއްގެ ޕްލާސްޓިކެކެވެ. ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ލޭގެ ސާމްޕަލުން ޕޮލިސްޓްރީން ފެނިފައިވެއެވެ. މިއީ ކާނާއާއި އެހެން ތަކެތި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކެކެވެ.

މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ސައިންސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޑިކް ވެތާކު ވިދާޅުވީ, މިއީ ލޭގެތެރެއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ދެނެގަނެވި އެއީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ކިހާ މިންވަރަކަށްހުރި ޕްލާސްޓިކެއްކަން ދެނެގަނެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައެވެ. އަދި މިއީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޕްލާސްޓިކް ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭކަމެއް ކަމަށާއި މިޕްލާސްޓިކްތައް ދަނީ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންތަނަކަށްކަން ދެނެގަތުން ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަވަންތަކަށް މި ދޭތޯއާއި ހަށިގަނޑުގައި ހަރުލާފައިހުރޭތޯ ބެލުންފަދަ އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރަންޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު އެކި ގޮތްގޮތުން ވަދެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވައިގެ ޒަރީއާއިންނާއި ފެނުގެ ޒަރީއާއިން ނުވަތަ ކާނާއިންވެސް ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ވަދެފައި ހުރެދާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ދަތް އުނގުޅާއިރު ބޭނުންކުރާ ބޭހާއި، ލިޕް ގްލޮސް އަދި ޓެޓޫ ޖަހާއިރު ބޭނުންކުރާ ދެލިންވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަދެދާނެކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ހަށިގަނޑުގައި ލޭ ދައުރުކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގުނަވަންތަނަކަށް ޕްލާސްޓިކުގެ އެތިކޮޅުތައް ވާސިލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށްވެސް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިދިރާސާގައި ވަކި ބޮޑު މިނަކަށްހުރި މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް އެކަނި ދެނަގަތުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމުން, އެކި ސައިޒްތަކުގެ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ލޭގެ ތެރޭގައި ހުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ދިރާސާކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޓީމުންބުނެއެވެ. އެއީ މިދިރާސާގައި ދެނެގަނެވިފައިވާނީ ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ކައްޓާ އެއްވަރުގެ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް ޓީމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިރާސާއަށް ފަންޑުކޮށްފައިވަނީ ނެދަރލެންޑްގެ އޮގަނައިޒޭޝަނެއް ކަމުގައިވާ ހެލްތު ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ. މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ, ޕްލާސްޓިކް ޕޮލިޔުޝަން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ގްރޫޕެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
27%
9%
27%
27%
9%
0%
ކޮމެންޓް