ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 09:07
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގުދުރަތީ ގޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިކަމުގައިވާ ގެޒްޕްރޮމް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގުދުރަތީ ގޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިކަމުގައިވާ ގެޒްޕްރޮމް
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާގެ އިންޒާރު ޔޫރަޕަށް
ގޭހަށް ރަޝިޔާގެ ކަރަންސީން އަގުއަދާކުރަންޖެހޭ ދުވަސް އޮތީ ދުރުގައި ނޫންކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާގެ އިންޒާރު ޔޫރަޕަށް
 
ރުބެލްއިން ނޫނީ މުއާމަލާތްނުކުރަން ނިންމައި، ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެއީ ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވުންކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ
 
ގޭސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ރުބެލްއިން ގޭސް ގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަމުން
 
ޕުޓިން ނިންމަވާފައިވަނީ، ރަޝިޔާގެ ތެލާއި ގޭސް ގަންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރަހުމަތްތެރި ނޫން ގައުމުތަކުން އޭގެ އަގު ދެން އަދާކުރަންޖެހޭނީ ރުބެލްއިން ކަމުގައި

ޔޫރަޕަށް ރަޝިޔާއިން އެތެރެކުރާ ގުދުރަތީ ގޭހަށް ރަޝިޔާގެ ފައިސާކަމުގައިވާ ރުބެލްއިން ބިލްކުރަންޖެހޭ ދުވަސް އޮތީ ދުރުގައި ނޫންކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާއިން ޔޫރަޕަށް އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

މިއީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުން ޔޫރަޕުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާއިން ޔޫރަޕަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ރައްދެވެ. ޔޫރަޕާއި ނޭޓޯ އަދި އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ރަޝިޔާގެ އިގުތިސާދަށް ވަނީ މިއިން ދުވަހަކު ކުރިމަތިނުވާވަރުގެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިއީ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން ރޫޅުނުފަހުން ރަޝިޔާގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާއެވެ.

މިއާއެކު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ހުޅަނގާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައެވެ. އެއީ ރަޝިޔާއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގޭހަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ ރަޝިޔާގެ ފައިސާއިން ކަމުގައިވާ ރުބެލް އިންކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ. ޕުޓިން ނިންމެވީ ރަޝިޔާގެ ތެލާއި ގޭސް ގަންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭން ރަހްމަތްތެރި ނޫން ގައުމުތަކުން އޭގެ އަގު ދެން އަދާކުރަންޖެހޭނީ ރުބެލްއިން ކަމުގައެވެ.

މިނިންމެވުމުން ހާމަކުރައްވަމުން ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ހުޅަނގުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ އެސެޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފައިކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރަޝިޔާއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ބާވަތްތަކަށް ޑޮލަރާއި ޔޫރޯއިން އަގު އަދާކުރަންޖެހޭތަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރެމްލިންއިން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގުދުރަތީ ގޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިކަމުގައިވާ ގެޒްޕްރޮމް ލއަށް އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޕޭމަންޓްތަކެއް ރުބެލްއިން ކުރުމަށް އަންގާފައެވެ. އެކަންކުރުމަށް ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ރުބެލްއިން ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭނެއެވެ.

ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގޭހުގެ 40 އިންސައްތަ ގޭހަކީ ގެޒްޕްރޮމްއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގޭހެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވަނީ މިއެންގެވުން ގެޒްޕްރޮމްއަށް މިހާރު އަންގަވާފައިކަމަށެވެ.

މިނިންމުމާއެކު, ގޭސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރުބެލްއިން ގޭސް ގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަމުންނެވެ.

އޮކްސްފޯރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ އެނަރޖީ ސްޓަޑީސްގައި ރިސަރޗް ފެލޯއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޖޮނަތަން ސްޓާރން ވިދާޅުވީ ރުބެލްއިން ޕޭމަންޓްތައް ހެދުން ވާނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ޔޫރަޕުގައި ތިބި ގޭސް ގަންނަ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ރުބެލްއިން ގޭސް ގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށް ނާދިރުކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެޒްޕްރޮމްއިން, ރުބެލްއިން ނޫނީ މުއާމަލާތްނުކުރަން ނިންމައި ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެއީ ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ޖޮނަތަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޭމަންޓްތައް ރުބެލްއިން ހަދަންފަށައިފިނަމަ ވެއްޓިފައިވާ ރުބެލްގެ އަގު މައްޗަށް އަރާނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޕުޓިންގެ މިނިންމެވުމާއެކު މިހާރުވެސް ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަނީ ގޭހުގެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ސިޔާސަތުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް

ޕުޓިންގެ މިނިންމެވުން ހާމަކުރައްވާފައި މިވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދަނިކޮށެވެ. އަދި މިއީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު އޭރުގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަނުން ސަރބިއާ މަގުން ޔޫރަޕަށް އަޅާފައިވާ ގޭސް ޕައިޕްލައިންގެ ފަހުން ރަޝިޔާއިން ގޭސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަށް ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުވެސްމެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ވެރިކަމުގައި 1999 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވި ޕުޓިން ވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެއީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގަންނަ ކަރަންސީއަށްވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރިން ފެށިގެންވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ޕުޓިން ސިފަކުރައްވަފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ބޭރުގައި ހުރި 640 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޒަރވްގެ ތެރެއިން 300 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުޅަނގުން ފްރީޒްކުރުން ވެގެންދިޔައީ ރަޝިޔާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ކުއްލި ސިހުމަކަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ބުނީ ހުޅަނގުން ވަނީ ރަޝިޔާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ފުއްދުމުގައި ފެއިލްވެފައިކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރަޝިޔާއިން ޔޫރޯއާއި ޑޮލަރު ބޭނުންކުރަމުން އައި ކުރުން މިހިސާބުން ނިމުމަކަށް އައީކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ކަރަންސީކަމުގައިވާ ރުބެލްއިން މުއާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި ރަޝިޔާއިން ކުރިޔަށްދާނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަމާމެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ކްރެމްލިންއިން ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. ރަޝިޔާއަކީ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ތެލާއި ގޭހާއި މެޓަލްގެ ބާވަތްތައް އެކި ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެއް ގައުމެވެ. މީގެ ގިނަ މުއާމަލާތްތައް ކުރަނީ ޑޮލަރުންނެވެ.

ރަޝިޔާއިން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 320 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރެއެވެ. މިހުރިހާ މުއާމަލާތްތައް ރުބެލްއިން ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތެއް އަދި ސާފެއްނުވެއެވެ. ގެޒްޕްރޮމްއިން ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ 58 އިންސައްތަ މުއާލަމާތް ކުރަނީ ޔޫރޯއިންނެވެ. 39 އިންސައްތަ މުއާމަލާތްތައް އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ކުރާއިރު 3 އިންސައްތަ މުއާމަލާތްތައް ކުރަނީ ސްޓަރލިންއިން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ޖަރމަންގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކްރިސްޓިއަން ލިންޑަރ ވަނީ ޖަރުމަނަށް ގޭސް އެތެރެކުރާ ކުންފުނިތަކުން ރުބެލްއިން މުއާމަލާތް ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރުބެލްއިން މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ޝަރުތުކުރުމަކީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރާކަމެއްކަން އަދި ސާފެއްނުވެއެވެ.

ގެޒްޕްރޮމްއިން ގޭސް ގަންނަ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ބުނެފައިވަނީ ގެޒްޕްރޮމްއާއެކު ދިގު މުއްދަތަކަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވަނީ މުއާމަލާތްތައް ކުރަންޖެހޭނީ ޔޫރޯއިން ނޫނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
11%
0%
0%
22%
0%
67%
ކޮމެންޓް