ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2022 | ބުދަ 19:31
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރާ މެޗު
އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އޭޝިއަން ކަޕް އަށް ކޮލިފައިވުން: މޮރިއެރޯ
 
މޮރިއެރޯ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވިފަހުން އެއްވެސް ރަސްމީ މެޗަކުން ރާއްޖެ މޮޅެއް ނުވޭ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބަންގްލަދޭޝްއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުން މޮޅުވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އޭޝިއަންކަޕަށް ކޮލިފައިވުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ލަންކާގައި ކުޅުނު ފޯނޭޝަންސް ކަޕުގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން ވަނީ ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ތާރީޚީ މޮޅެއް ހޯދާފައެވެ. އެއީ ފާއިތުވި 18 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެހެންކަމުން އެހަނދާންތައް ފުހެލުމަށްޓަކައި މާދަމާ ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ކޯޗު ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

Advertisement

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕުގައި ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނަތީޖާ ނުނެރެވުނު ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް މޮރިއޭރޯ ބުނީ މާދަމާރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނާނީ އެމެޗުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޯޗަކަށް މިހާރު ހުރީ ޔޫރަޕްގެ ކޯޗެއްކަމުން ޓީމު ލައްވާ އޭނާ ކުޅުވާނެގޮތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭކަމަށް މޮރިއެރޯ ބުނެފައިވެއެވެ. އިތުރަށް މޮރިއެރޯ ބުނީ އިދިކޮޅު ޓީމު ނުވަތަ ކޯޗުދެކެ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރާނީ އިހްތިރާމާއެކު ކުޅެގެން މޮޅުވާން ކަމަށެވެ.

މާދަމާ ރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ސްކޮޑުގައި ހިމެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް މޮރިއެރޯ ބުނެަފައިވެއެވެ. މޮރިއެރޯ ބުނީ މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުދީ އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ހޯދައިދޭންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިން ބަދަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، އެކަމަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަހަރެންނަށް އެބަފެނޭ ވަރަށް ޒުވާން އުންމީދީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް. އުންމީދަކީ އަހަރެންނާއެކު އެމީހުން ކުރިއަށް ދިއުން
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ

މިއީ މޮރިއެރޯ ގައުމީ ޓީމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޓީމު ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓީމުގައި އަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ) ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. މޮރިއެރޯ ބުނީ އަޝްފާޤް އާއި އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަޝްފާޤުވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޭނާ ޓީމަށް ނުނެގުމަކީ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށެވެ. މިފަހަރުގެ ސީޒަން ފަށަން ކުޅުނު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ފަހުން ޓޮޕް ޑިވިޝަންގެ އެއްވެސް މެޗެއްގައި އަޝްފާގު ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ ބުނީ އަޝްފާގަކީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެރުވޭވަރުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިއެއް ނެތް ކުޅުންތެރިއެއް ނަމަވެސް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ބޭނުން ހިފައިގެން މާދަމާރޭގެ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޭޝިއަންކަޕް ކޮލިފައިންގެ ކުރިން ފަރިތަކުރުމަށާއި މެޗުތައް ކުޅުމަށް މާގިނަ ދުވަސް ނުލިބޭނެކަން ފާހަގަކުރަމުން އަކްރަމް ބުނީ މި މެޗަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށެވެ.

މުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަ ގޮތަކުން ދުވަސްކޮޅަކަށް ހިތްހަމަނުޖެހުމެތް އޮތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދިވެހިން އަބަދުވެސް ދިވެހި ޓީމާއެކު ތިބޭނެ.
އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ | ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން

އަކްރަމް ބުނީ މާދަމާ ރޭގެ މެޗަކީ ފާއިތުވި ދެ މުބާރާތުން ދިވެހީންނަށް ލިބުނު ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލުމަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ޓީމު މޮޅުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް