ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2022 | ބުދަ 09:11
ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު
ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އަންހެނުން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ
އަންހެނުން ވަކާލާތުކުރަނީ އަންހެނުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ މުޅި މުޖުތަމައުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދުށުމަށް: ފަޒްނާ
 
އަންހެނުން ވަކާލާތުކުރަނީ އަންހެން ވަންތަކަންމަތީ ތިބެ މުޖުތަމައުގެ ތަރައްގީގައި ބަސްބުނުމަށް ޖާގަ ދިނުމަށްކަމަށް
 
ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ މުޅި މުޖުތަމައަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންގެ ދައުރާ މެދު ނުރަނގަޅު ވިސްނުން އެންމެން ގެންގުޅޭކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާކަމަށް
 
ފަޒްނާ ވަނީ އަންހެނުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ބިޒީ ޒިންމާބޮޑު ދިރިއުޅުމާއި އެދިރިއުޅުމުގައި ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައި

އަންހެނުން ވަކާލާތުކުރަނީ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ވަކި މޮޅު ބަޔަކަށްވާން ނޫންކަމަށާއި ފިރިހެނުން ކުރާ މަސައްކަތެއް އަތުލާކަށްވެސް ނޫންކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ފަޒްނާ ވަނީ އަންހެނުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ބިޒީ ޒިންމާ ބޮޑު ދިރިއުޅުމާއި އެދިރިއުޅުމުގައި ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ މިސާލުތައް ދައްކަވަމުން ފަޒްނާ ވަނީ ދެމިހެއްޓެނެވި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައްކުރުމަށް މުޖުތަމައުން ޖާގަ ދޭންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ދެމެހެއްޓެނެވި މުސްތަގްބަލެއް ބިނާކުރުމަށް އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފިނަމަ އެލިސްޓު ވަރަށް ދިގުކަން ފަޒުނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަގްބަލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިހޭ އަހާލައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ އާއި މާމައާއި މައިދައިތައާއި ތުއްތައާއި އަޒިއްތައާއި ކާފަގޭ މަންމަ އާއި ދައްތަ އާއި މިފަދަ އެތައް އަންހެނުނެއް ބޯކިބާ އަޅަމުން ތެޔޮ ހާނަމުން އެތަކެތި ވިއްކަމުން ކެޔުން ބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަމުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމުން އެކުރި އަދި ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތޭ. އަޅުގަނޑާ މިތާތިއްބެވި ގިނަ އަންހެނުންނާ އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަކީ މިދެންނެވި އަންހެނުން ކުރި އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ. ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ކާމިޔާބީއެއްގެ ފަހަތުގައި އެމީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ހިއްސާވާ ކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތެއް.
ފަޒުނާ އަހުމަދު / ފަސްޓް ލޭޑީ

ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ ދަރިން ލިބުމުން ގިނަ މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ އުޅެވެނީ އެކުދިންގެ ކަންކަން ކޮންމެވެސް މީހަކު ބަލައިދޭތީކަމަށެވެ. އެބުރަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އަންހެނަކާއި ދިމާލަށް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކޮށް ގޭގައި ތިބެން ވަރަށް އަރާމުދޯއޭ ބުނުމަކީ އޭނާއަށް ރައްދުވާ ބޭއިންސާފު އަދި އެހާމެ އިހާނެތި ބަސްތަކެއްކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލިބޭ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރާއިރު މާމަ އާއި މަންމަ އާއި ދައްތަ އާއި އަނބިމީހާގެ ފުރިހަމަ ދައުރުގެ އަގު ވަޒަންނުކުރުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއްކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ މުޅި މުޖުތަމައަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންގެ ދައުރާ މެދު ނުރަނގަޅު ވިސްނުން އެންމެން ގެންގުޅޭކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންވެސް އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ހުދު އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައަކީވެސް ފިރިމީހާއަކީވެސް އަންހެނަކަށް ވީތީ އަޅުގަނޑަށް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް މަޖުބޫރުކުރާ ބައެއް ނޫން. ކުރިން މިދެންނެވި ސަގަފަތާއި ނިޒާމުގައި ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ވާހަކަ. އެގޮތުން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެނަމަ ދެން އޮފީހަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ނިކުމެވޭނެކަމާމެދު ގިނަ ފިރިހެނުން ފިކުރެވެސް ކޮށްލަން ނުޖެހޭކަން އެއީ ހަގީގަތެއް. އަންހެން މީހާއަށް މިހާލަތުގައި އިހުތިޔާރުވެސް ނެތުމަކީ ފުރުސަތުގެ ހަމަހަކަން ނެތްކަމީ ފުރުސަތުގެ ހަމަހަމަކަން ނެތްކަމަށް މިބުނާ ބުނުން.
ފަޒުނާ އަހުމަދު / ފަސްޓް ލޭޑީ

ފަޒްނާ ވަނީ މިކަމުގައި އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއިން ދިމާވި ކަމެއް ހިއްސާކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މީގެ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާލާނަން. އެއް ދުވަހަކު މުދައްރިސެއް އަޅުގަނޑު އޮފީހަށް ވަދެ ރޯން ފެށި. އެއީ އޭނާ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިނުމުން ދެކުދިން ބަލަން ޖެހުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހޭނެކަން ޔަގީންވާތީ. އޭނާ ސްކޫލުން ކެނޑެން ފިރިމީހާ އުންމީދުކުރާތީ. ގޭގެ ޒިންމާތަކުގައި އަންހެނުނާއި ފިރިހެނުން ހިއްސާ ނުވާނަމަ އަންހެނުން މީހާއަށް މަސައްކަތަށް ނިކުމެވޭނީ އޭނާ ގޭތެރޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގެއަށް އެހެން މީހުން ލާފައި. ކިތައް އާއިލާއަށްތޯ މިއިޚުތިޔާރު އޮންނާނީ. ފިރިހެން މީހާ ގޭގެ ޒިންމާތަކުގައި ހިއްސާވާނަމަ ހަމަހަކަމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލެވޭނެ. އަންހެން މީހާ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުޑަކުރެވޭނެ.
ފަޒްނާ އަހުމަދު / ފަސްޓް ލޭޑީ

މީގެއިތުރުން މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިން ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ޓީޗަރުން އިތުރު ގަޑިއަށް އަންނައިރު ދަރިން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް އެއް ކްލާސްރޫމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ 20 އަހަރު ފަހުން މިހާރު އެކަން ހަގީގަތަށްވުމުގެ ކޮޅުމަތި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ފެންނަން ފަށާފައިވާކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިފަދަ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ ހަރުދަނާ ނިޒަމެއްގެ ތެރެއިން ތަންފީޒުކުރަން ފަށަން 20 އަހަރު ނަގައިގެން ނުވާނެ. މިފަދަ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަކީ ދައުލަތަށް މާލީ ބުރައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެއީ ދުޅަހެޔޮ ރައްކާތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް މުސްތަގްބަލަށްޓަކައި އަގުހުރި އިންވެސްޓްމެންޓެއް. މިފަދަ ސިޔާސަތުތަތަކަކީ ސަރުކާރުތައް ބަދަލުވެގެން އަންނައިރު އޭގެ ރޫހަށް ބަދަލު އައިސްގެންވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. މިފަހުން އިސްމަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން ތަމްސީލުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން.
ފަޒްނާ އަހުމަދު / ފަސްޓް ލޭޑީ

ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އަންހެނުން ބައިވެރިވުމަށް އަބަދުވެސް އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް އެކަން ހައްލުކުރަން ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް ހަމަސް ދުވަހަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ނަގާ އަންހެން މީހާގެ މަސައްކަތަށް މީހަކު ހަވާލުވާންޖެހޭ. އެކަމަކީ އެއީ އަންހެން މީހާއަށް ބިރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. އަންހެން މީހާ އަނބުރާ މަސައްކަތަށް ނިކުތުމުން އޭނާ ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތް އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޭނާއަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ނަގާ ޗުއްޓީއަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބި ގާބިލް ހުނަރުވެރި އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގައި އޮންނަ ހުރަހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. އޮފީސް ގަޑި ނިމެން އެއް މިނެޓަށް ވީމާ ކުއްލިއަކަށް ބާއްވާ މީޓިން އެއީ އާންމު އުސޫލަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. މިފަދަ ކަންކަމަށް އިންކާރުކުރުން އެއީ އަންހެން މީހާ ވަޒީފާ އަށް ކުފޫހަމަނުވުން ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ. މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަރިން ބަލާނެ ގޮތެއް ހޯދާށޭ އެމުވައްޒަފާ ދިމާލަށް ބުނެވިގެން ނުވާނެ. ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ވަޒީފާގެ ބަޔާނާ ނުގުޅޭ ސުވާލު އަންހެނަކަށްވީީތީ ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެ. ދަރިން ހޯދަން ކުރި ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން ފިރިހެނަކާއި ނުކުރާ ސުވަލު އަންހެނަކަށް ވީތީ ކޮށްގެންނުވާނެ. ހަޑިހުތުރު ބަސްބަސް ސީދާކޮށްނާ ނުސީދާކޮށް އެކަކު އަނެކަކާއި ދިމާލަށް ކިޔައިގެން ނުވާނެ.
ފަޒްނާ އަހުމަދު / ފަސްޓް ލޭޑީ

ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ވަކާލާތުކުރަނީ ފިރިހެނަކަށްވުރެ މޮޅުވާން ނޫންކަމަށާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތެއް އަތުލާކަށްވެސް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ދަށްކުރާކަށްވެސް ނޫންކަމަށާއި ދަރިން ނުބަލާކަށްވެސް ނޫންކަމަށެވެ. މައިންބަފައިން ނުބަލާކަށްވެސް ނޫންކަމަށާއި އާއިލާ ޒިންމާއިން ބަރީއާ ވާންވެސް ނޫންކަމަށެވެ. އަންހެނުން ވަކާލާތުކުރަނީ އަންހެން ވަންތަކަންމަތީ ތިބެ މުޖުތަމައުގެ ތަރައްގީގައި ބަސްބުނުމަށް ޖާގަ ދިނުމަށްކަމަށެވެ. އޭގެ ފުރިހަމަ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ކަމަށާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޭގެ ޒިންމާ އަދާކުރާއިރު އެ ޒިންމާތަކުގައި ހިއްސާވުމަށް ކަމަށެވެ. އަންހެނުންގެ މިކަންބޮޑުވުންތަކަކީ މުޅި މުޖުތަމައިގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި މުޖުތަމައުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮތުމަށްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް