ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 12:47
އިސްރާއިލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ޒެލެންސްކީ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތެލްއަވީވްގެ ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާފައި
އިސްރާއިލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ޒެލެންސްކީ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތެލްއަވީވްގެ ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނަށް ދިމާވެގެން އުޅެނީ އިސްރާއިލަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ފަދަ ހާލަތެއް – ޒެލެންސްކީ
 
އިސްރާއިލުން އެހީ ނުދޭކަމަށް ބުނެ ފާޑު ވިދާޅުވި
 
ޔަހޫދީން ފަދައިން ޔޫކްރެއިން ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުން ވަނީ މިނިވަންކަމާއި ހަމަޖެހުން ކަމަށް ވިދާޅުވި

އިސްރާއިލުން ވެރިވެގަނެ، ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް އަރައި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަގުމަތިކޮށްލާ އެތަނުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި، ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން ހިފަން ކުރާ ހަނގުރާމައަކީ އެއްފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރުންނާއި ނައިބު މިނިސްޓަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 100 އެއްހާ މެންބަރުން ހިމެނޭ އިސްރާއިލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި، އާދީއްތަ ދުވަހު ވީޑިއޯ މެދުވެރިކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، ޔަހޫދީންނާއި ޔޫކްރެއިނަކީ އަބަދުވެސް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެގައުމު ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ޔޫކްރެއިނަށް އުފަން އިސްރާއިލުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރެއް ކަމުގައިވާ ގޯލްޑް މިއެރ ވިދާޅުވެފައިވާ ވިދާޅުވުމެއް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ މެސެޖަކީ "އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެން ބޭނުންވޭ، ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވަށްޓެރިން ދެކެން ބޭނުން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މަރުވާތަން" ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ދެގައުމުގެ މާޒީއަކީ ވަރަށް އެއްގޮތް އަދި ގުޅިފައިވާ މާޒީއެއް ކަމަށެވެ. ތަފާތު ކަންތައްތަކުގައި ދެގައުމު ތަފާތުވި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ އެއްކަހަލަ ގޮންޖެހުމަކާއި ކަމަށެވެ. އެއީ ގައުމު ހަލާކުކޮށްލާ، މީހުން މަރާ، ސަގާފަތް ހަލާކޮށްލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައުމުގެ ނަން ވެސް ފޮހެލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަސް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 24 ފެބްރުއަރީ އަކީ ޔޫކްރެއިންގައި ހާއްސަ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަ ފެށި ދުވަހެވެ. ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ދެފަހަރު މަތިން މި ދުވަސް ބަދުނަސީބު ދެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ލިޔެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24، 1920 އަކީ ނެޝަނަލް ސޯޝަލިސްޓް ޖަރުމަން ވޯކަރސް ޕާޓީ ނުވަތަ ނާޒީ ޕާޓީ އުފެދުނު ތާރީހެވެ. ހިޓިލަރު އިސްކޮށް ހުރެގެން އެތައް މިލިއަން ޔަހޫދީންނެއް މަރާލާ ގަތުލްއާންމު ހިންގިއެވެ. އަދި މި ތާރީޚުގައި މިފަހަރު މިކަން މެދުވެރިވީ ޔޫކްރެއިނަށް ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ނާޒީން ހިންގި ގަތުލުއާންމަށްފަހު އޭގެ 102 އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން ހިފަން އޯޑަރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިލިއަނުން މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން އެކި ގައުމުތަކުގައި ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔަހޫދީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި މުހާތަބުކުރައްވާ ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދާން މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ މީގެ ކުރިން ޔަހޫދީން ވެސް އުޅުނު ފަދައިން ކަމަށެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަމަށާއި، އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އަމާންކަމާއެކު ދިރުއުޅުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކުރިން ޔަހޫދީން ވެސް އުޅެންޖެހުނު ގޮތް ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިޔާއިން ހިންގަމުން އަންނަނީ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ބޭނުންވަނީ ޔޫކްރެއިން، ޔޫކްރެއިންއަށްވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރަޝިޔާއިން ނާޒީ ޕާޓީން ބޭނުން ކުރި އިބާރާތްތައް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މިހަނގުރާމައަކީ ފަހުގެ ހައްލު ކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނަމުންދާކަމުގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ ނާޒީ ޕާޓީން ޔަހޫދީންގެ ސުވާލަށް ދިންފަދަ ޖަވާބެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ރަޝިޔާއިން އެ އިބާރާތް ބޭނުން ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މިފަހަރު އެކަން އަމާޒުވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވީޑިއޯ މެދުވެރިކުރައްވާ ޔަހޫދީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިޔާއިން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން އިސްރާއިލުން މާބޮޑު ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނުރުހުންވެވަޑައިގެން ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިސްރާއިލުން ޔޫކްރެއިނަށް އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުދޭ ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި އިސްރާއީލު ހަނު އޮންނަކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ޔަހޫދީން ބޭއްވި ފޯރަމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިސްރާއިލަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ފަދަ ހާލަތެއް ޔޫކްރެއިނަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމުގައި ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޒެލެންސްކީ ވަނީ އިސްރާއިލާއި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އަވަށްޓެރި އަރަބި ގައުމުތަކާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ފަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިން އޮތްކަމުގައި ވިދާޅުވެ، ޔޫކްރެއިންގެ ހާލަތަކީ އެފަދަ ހާލަތެެއްގެ ގޮތުގައި އެދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގައި ދިރިއުޅޭ ޔަހޫދީންގެ ފޯރަމަކީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ޔަހޫދީން ބާއްވަމުން އަންނަ ފޯރަމެކެވެ. ޔަހޫދީ ދަރިކޮޅަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޒެލެންސްކީ ރިކޯޑްކުރައްވާ ފޮނުއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖުގައި ވިދާޅުވީ އިސްރާއިލަކީ ޔޫކްރެއިންގެ މިސާލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން އަދި ޔަހޫދީން ވެސް ބޭނުންވަނީ މިނިވަންކަން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެޤައުމުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
40%
20%
20%
0%
20%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެ