ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 22:45
ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން - ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުތަކަށް
 
ގައުމުތަކުން ގެންދަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން
 
އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ހަނގުރާމައަށް ނުކުންނަމުން
 
ޔޫކްރެއިން - ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައަށް މިހާރު ވަނީ 3 ހަފުތާވެފައި

ރަޝިޔާއާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާތާ މިހާރު މި ވަނީ 3 ހަފުތާވެގެންގޮސްފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާއިރު, އެގައުމުގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކަށްވެސް ރަޝިޔާއިން ގެންދަނީ ބޮން އަޅަމުންނެވެ. ޔޫކްރެއިނުން ނުކުތުމަށް އެގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަދިވެސް އެގައުމުގައި ތިބި މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އެގައުމުގައި މިވަގުތު ތިބި މީހުން ދަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށއ އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އާންމުންގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހަނގުރާމައަށް ނުކުމެފައެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ގެންދަނީ އާއިލާއާއި ލޯބިވާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހަނގުރާމައަށް ނުކުތުމަށް ބޭނުންވާ އުކުޅުތައް ދަސްކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ބަޑިއާއި، އަދިވެސް މިނޫން ތަކެތި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ހަދަން ފެށި ޔޫކްރެއިންގެ އޮޑެސާ ސިޓީގެ ލޯބިވެރިންތަކެއް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދިވެސް އިތުރު މީހުންވެސް މިފަދަ ތަމްރީނުތައް ހަދަމުންދާއިރު އެމީހުން އެކަން ކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ހައްގުގައި ތެދުވަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމާއި، ގައުމުގެ ހައްގުގައި ނިކުތުމެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން - ރޮއިޓަރސް

މި ތަމްރީނުތަކުގައި އެމީހުންނަށް ބަޑި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދެއެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ސިއްހީ އެކީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްވެސް ކިޔައިދެއެވެ. އަދި ހަނގުރާމާގައި އަނިޔާވާ މީހުންނަށް އެހީވާނެ ގޮތްތައްވެސް ކިޔައިދެއެވެ.

ތަމްރީނު ހަދަން ފަށާފައިވާ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ މެކްސިން ބުނިގޮތުގައި އޭނާއަށް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާއި، އެ ސިޓީ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ގޮތް އެނގިފައި އޮތުން މުހިންމެވެ. މިކަންކަން އެނގިފައި އޮތުމަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަތުވެދާނެ ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނާނެކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. އެމީހުންނަށް މިފަދަ ކަންކަން ދަސްކުރަން ޖެހިފައިވާކަން އޭނާގެ ވާހަކައިން ހާމަވެއެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން - ރޮއިޓަރސް

ހަނގުރާމާގައި އަދިވެސް އަލިމަގެއް ފެނިފައިނުވާއިރު އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އޮތީ އެމީހުންގެ ސަލާމަތް އެމީހުން އަމިއްލައަށް ހޯދުމެވެ. މެކްސިން ބުނިގޮތުގައި ހަނގުރާމައިގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. ދެން ކަން ވާނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން އެދުވަހު ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހަނގުރާމައަށް ތިން ހަފުތާ ވެފައިވާއިރު، މި ހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގިފައިވާކަމަށާއި، ހަނގުރާމައަށް ނުކުތުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ރަޝިޔާއާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވަން ގައުމުތަކުން މަސައްކަތްތައް ކުރިނަމަވެސް އަދިވެސް އަލިމަގެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. މިގޮތަށް ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ދުވަހެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި އިންސާނީ ހައްގުތައް ގެއްލެމުންދާއިރު، އެމީހުންނަށް މިއަދު މިވަނީ ގައުމުގެ ދިފާއުގައާއި އާއިލާގެ ދިފާއުގައި ތެދުވުމަށް މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް