ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 17:16
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
މޮޔަގެރި އަވަލާހެން އިންޑިޔާ ފަހަތުން ނުނެއްޓިގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެން؟
 
އިންޑިޔާ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ޔާމީނަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ދިން
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގައި 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުނު

2018 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަން ގެއްލުނީ އޭގެ ކުރީ ފަސް އަހަރު ވަންދެން ވެރިކަން ކޯޓުން ހޯދައި ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުމާއި އުނދަގުލާއި ފުރައްސާރަ ކުރެއްވީމައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައި ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރެއްވީމައެވެ. މިއީ ހަގީގަތެވެ. ވެރިކަން ބަދަލު ކުރީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުކުމެއެވެ. ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބުނީ ހޯ ހޯ ދެން ތި ވެރިކަމެއް ގެންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެން އެހެން ހުއްޓާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިގެން ޖަލުގައި ހަދާފައި އިން ގަނޑުވަރަކަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނެވެ. އެތަނުގައި ފަރިއްކުޅުވީ އިންޑިއާ އެޔަކަށް މަޝްހޫރު ބިރިޔާނީ ފަދަ ޝާހީ ކެއުންތަކެވެ. 2 ނަންބަރެއްގެ ތަފާތުން މިނިވަންވި ނަމަވެސް ވައްކަން ނުކުރާ ކަމަށް ކޯޓުން ވެސް ނުބުނެއެވެ. އޮތީ ނަހަމަ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތު ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދި ވާހަކައެވެ.

ޖަލުން ނުކުމެވަޑައިގެން ދެން ފެއްޓެވީ އެވާހަކަތަކަށް ފަސް އަޅަން އެހެން މަސައްކަތެކެވެ. ޖަލުގައި އޮންނަވައި ހުޅުކޮޅު ރޯކޮށްލެއްވިއެވެ. އެވެސް އިންޑިޔާގެ ބިރިޔާނީ ކާން އިންނަވާފައެވެ. އިންޑިޔާއިން މި ސަރުކާރަށް އެތައް ގޮތަކަށް އެހީވާތަން ފެނި އަމިއްލަފުޅު ސަރުކާރުން ނުކުރެވުނު ކަންކަން ކުރައްވާފާނެ ހިތްޕުޅާ އިންޑިޔާ އައުޓް ކާން އިންނެވި ބިރިޔާނީ ފެނިވަޑައިގެން ފައްޓަވަން އަމުރުކުރެއްވީއެވެ.

ދިވެހި ބަހުގައި މަޖާޒު ބަހެއް އޮވެއެވެ. މޮޔަގެރި އަވަލުން އެވެ. މާނައަކީ ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގެ ފަހަތުން މާބޮޑަށް އަޅައިގަނެގެން އުޅުމެވެ. ޖަލުގެ ގަނޑުވަރުން ނިކުމެވަޑައިގެން ސީދާ އިންޑިއާއާއި އެމަނިކުފާނާއި އޮތީ އެ ގުޅުމެވެ. ހެނދުނު ހޭލާފައި އިންޑިޔާ އޭ ނުކިޔުއްވައި ފެންފޮދެއްވެސް ދިރުވާނުލެއްވެއެވެ. ގަޟޯހާޖާވެސް ކުރައްވަނީ އެހެން ކިޔުއްވަމުންނެވެ. ދަންވަރަށް ވެސް އެގެއިން އިވެނީ އެ އަޑުކަމަށްވެއެވެ.

Advertisement

އިންޑިޔާ ދެކެ ނަފްރަތު ކުރައްވަނީ ވެރިކަން ގެއްލުމުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެ އުޅެއެވެ. އަނެއް ކަމަކީ އަމިއްލަ ވެރިކަމުގައި އިންޑިޔާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ފަޅާއަރާފާނެތީ ގަނާކުރެއްވި ބިރުން އެވާހަކަތަކަށް ފަސް އަޅާ ފޮރުއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީއެވެ. އަދި އެހެން ކަމެއްވެސް އެބައޮތެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލާރިގަނޑާއި އިންޑިޔާ މީހަކު ސީދާ އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވި ރިޝްވަތުގެ ފައިސާގެ ވާހަކައެވެ.

ޕެންޑޯރާ ޕޭޕާސްގައި އެވާހަކަ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެފައި އެބަ އޮތެވެ. އެވާހަކަ މިތާގައި މާ ތަފްސީލުކޮށް ނުދައްކާނަމެވެ. އޭގައި ވަނީ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތު ޔާމީން ނަމަކަށް ކިޔުނު މީހަކަށް އިންޑިއާގެ ފައިސާވެރިޔަކު ދިން ވާހަކައާއި އެ ފައިސާ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ވާހަކައެވެ.

ވަގުން ވައްކަން ކޮށްފައި އެކަން ނުކުރާ ކަމަށް ހެދެން ކޮންމެވެސް އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި އެވާހަކަ އަޅުވާނެއެވެ. އަދި ނިކަން ގިނަ ގިނައިން އެވާހަކަ ދައްކާ މުޅި މައުޟޫ ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އެކަން ހަނދާން ނެތޭހާ ވަރަށް އެކަން ކުރާނެއެވެ. އަޑަށް ބާރުލާފައި ތިމާ ކުރި ކަމެއް ނޫންކަން ދައްކަން އެހެން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަވާލި ވެރިޔަކީ އެ ނޫން ވެރިއަކަށް ނުވާނެއެވެ.

މިއީ ހުސް ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ވެރިޔަކު ކުރެއްވި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ ރުޅި ބާލުއްވަނީ އިންޑިޔާއަށެވެ. ސީދާ މޮޔަގެރި އަވަލުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާއި ކުރާނެ ބޭހެއް މި ސަރުކާރުން ނުހޯދިއެވެ. އެހެން ހަދާކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާ ފުޅާކޮށް މިފަދަ ބަލިތަކަށް ވެސް ފަރުވާ ކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދައި ދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
15%
0%
38%
0%
46%
ކޮމެންޓް