ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2022 | ބުދަ 14:29
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސް 2022
އެވޯޑްގެ ސަބަބުން ޗެމްޕިއަނުންގެ ރޫހު ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ- މޫސާ ނާޝިދު
 
މިހާބޮޑުކޮށް އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަކީ ޝޮކެއް

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސްގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި, އެތްލީޓުންގެ މެދުގައި ޗެމްޕިއަނުންގެ ރޫހު ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާނެކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރިން ބެޑްމިންޓަންގެ އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ މޫސަ ވިދާޅުވީ އެވޯޑްގެ ސަބަބުން ޗެމްޕިއަނަކަށްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އެކިއެކި ނަޒަރިއްޔާތުން މުޖުތަމައުއަށް ހާމަވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

އަދި މިއެވޯޑްގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރުގެ މުހިއްމުކަން ހާމަވެ, ކުޅިވަރު ރާއްޖޭގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށްވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުޅުންތެރިންނާއި, އޮފިޝަލުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރަން މިހާބޮޑުކޮށް އެވޯޑް ދިނުން ވެގެންދާނީ އެކުޅުންތެރިންނަށާއި, އޮފިޝަލުންނަށް އަދި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ތިބި މީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަކަށްކަން މޫސަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވީ މިއެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވިގެން މިދަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އުއްމީދުކުރި ވަރަށްވުރެ މާބޮޑުކޮށްކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެވޯޑް މިހާ ބޮޑުކޮށް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުން ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކަކަށްކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ އަދި ފުރިހަމަކަމަކީ މުޅި ކުޅިވަރު މުޖުތަމައު ހިމެނޭ ގޮތަށް މިކަން ވެގެންދާކަންކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ކުޅިވަރަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އުޖާލާކަމެއް އަދި ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާގެ ހަމައެކަނި ކަންބޮޑުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބުމެވެ.

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިހާ ބޮޑުކޮށް މިކަން ކުރާއިރުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް އަދި ވަގުތުވެސް މިކަމަށް ލިބިގެންދާނެ ގޮތަށް މިކަން ރޭވިގެން ދިޔުން
މޫސާ ނާޝިދު / ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

މޫސަ ވިދާޅުވީ މިއެވޯޑް ވެގެންދާނީ ޒުވާން ޖީލްގެ ތެރޭގައި ޗެމްޕިއަނަކަށް ވުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވެގެން ދާނެ އެވޯޑަކަށް ކަމަށެވެ. އެވޯޑް ހަފްލާ އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް