ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 10:24
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން (ކ) އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން (ވ) - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން (ކ) އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން (ވ) - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
-
ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ އެހީއަށް އެދުން
ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް ރަޝިޔާއިން އެދިއްޖެ
ޗައިނާއިން އެހީތެރިކަން ދީފިނަމަ ނަތީޖާ ހިތިވާނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނޭ
ރަޝިޔާއިން އެދިފައިވާ އެހީތެރިކަމަށް ޗައިނާއިން އެއްބަސްވި ކަމަށް އެމެރިކާއިން ތުހުމަތުކުރޭ

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަމާއި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް ރަޝިޔާއިން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ 2 އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވަނީ ރަޝިޔާއިން އެދިފައިވަނީ އަސްކަރީ އެހީތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރޯން ފަދަ އާލާތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އަދި މާލި އެހީތެރިކަމަށް ވެސް އެދިފައިވާއިރު، މި އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވަނީ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ރަޝިޔާއިން އެދިފައިވާ ކަންތަކާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ޖަވާބެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާއަށް ޗައިނާއިން އެހީތެރިކަން ދީފިނަމަ މިއީ ރަޝިޔާއިން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު މޮޅެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ސަފީރު ލިއު ޕެންގުއާއި ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެފަދަ ވާހަކައެއް އަޑުއިވިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗައިނާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ލިއު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކަންކަން އިތުރަށް ގޯސްވެ އަތުނުޖެހޭ ހިސާބަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުން ކަމަށާއި، ޗައިނާއިން ބޭނުންވަނީ މިކަމަށް އަވަސް ހަލެއް ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާކަމުގެ ހަބަރު ފެތުރިފައިވަނީ ވައިޓް ހައުސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯޖް ސުލިވަން ރޯމުގައި ޗައިނާގެ ސަފީރާއި ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިންނެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި ދެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ އެހީއަށް އެދިފައިވާ ކަމުގެ ހަބަރުތައް ފެތުރިފައިވާއިރު، އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުލިވަން ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ރަޝިޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިދަނީ ވަރަށް ގާތުން ޗައިނާއިން ރަޝިޔާއަށް އަސްކަރީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދޭތޯ ބަލަމުން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް. އަދި ޗައިނާއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހުގައި ބުނެފައިވަނީ ރަޝިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ގައުމަކުން ރަޝިޔާއަށް އެހީތެރިވުމަކީ އެމެރިކާއިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ބުނެފައި
ވައިޓް ހައުސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯޖް ސުލިވަން

ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގަށް ޖެހިލާފައެވެ. ލިވިވް ސިޓީއަށް މިސައިލް ހަމަލާތައް ދީފައިވާއިރު، އެމީހުންގެ އެއް އަމަޒާކަށް އެ ސިޓީގައި ހުރި އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ވަނީ ދީފައެވެ. އެއީ ޕޮލެންޑު ބޯޑަރު ކައިރީގައި ހުންނަ މަރުކަޒެކެވެ. މި ހަމަލާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއާއެކު ހަނގުރާމަ ވަނީ ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރާއި ކައިރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ.

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ލިވިވްގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާގައި 35 މީހަކު މަރުވެފައިވާ އިރު، 134 މީހަކު ޒަހަމްވެފައި ވާކަމައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އޮލެކްސީ ރެޒްނިކޮވް ވަނީ މި ހަމަލާއަކީ ހަމަޖެހުމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޖެން ސާކީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގައި އެހީއަށް އެދުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް އިޖާބަދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޗައިނާއަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލައިގައި ޗައިނާ އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހިއެވެ.

ނަމަވެސް ޗައިނާގެ މީޑިއާއަކުން ވަނީ ރަޝިޔާ ޕްރޮމޯޓްކޮށް އެގައުމުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ސާކީ ވަނީ އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު އުފައްދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާއިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ވެސް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ސުލިވަން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އެރުމުގެ ކުރިން ވެސް ޕުޓިންގެ ޕްލޭންތައް ޗައިނާއަށް އެނގޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއި ކޮން ކަމެއް ސީދާ ޗައިނާއަށް ނޭންގިދާނެ ކަމަށާއި، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ދޮގު ހެއްދެވި ގޮތަށް ޗައިނާއަށް ވެސް ޕުޓިން އޮޅުވާލެއްވި ކަމަށް ސުލިވަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއާއި ގުޅިފައިވާ ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ރަޝިޔާއަށް އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް