ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 07:26
ލޯކަލް މާރުކޭޓް
ލޯކަލް މާރުކޭޓް
މޯލްޑިވްސް ގާލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން
ވަގުތީ މާރުކޭޓް ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު
ވަގުތީ މާރުކޭޓު ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މާރުކޭޓު ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 20 މާރިޗު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފައިވޭ

މާލެ ސިޓީގައި ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓު ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓު ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 10 މާރިޗު ގެ 12:00 އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެމުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދާތީ މާލެ ސިޓީގައި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓު ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 20 މާރިޗު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ވަގުތީ ދެ މާރުކޭޓް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދަރުބާރުގޭގެ އިރުން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި އާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ ހުސް ބިމުގައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވަގުތީ ދެ މާރުކޭޓް ހެދުމަށް ނިންމީ ރޯދަ މަހާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރުކާރީއާއި، މޭވާގެ ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ވަގުތީ މާރުކޭޓްތަކުން ގޮޅި ދޫކުރާ އަދަދު އެނގޭނީ މާރުކޭޓްތައް ހަދާ ނިމުމުން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް