ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 07:19
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މަތިވެރީގައި އެޅި އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މަތިވެރީގައި އެޅި އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަތިވެރި އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު މަތިވެރި ވޮލީކޯޓު ހުޅުވައިދެއްވައިފި
 
މިއީ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި އެޅި 4 ވަނަ އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން އއ. މަތިވެރީގައި އެޅި އައުޓް ޑޯ ވޮލީބޯލް ކޯޓު، ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު މަތިވެރީގައި އޮތް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރުގެ އިތުރުން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަނޭޝް އާއި މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، މި ކޯޓު މިހާ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލެވުނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒަރީރާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްލަމްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލެއްވުމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މި ސަރުކާރުން ނިންމާލި ހަތަރުވަނަ ވޮލީ ކޯޓު ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން ޖުމްލަ 50 ވޮލީ ކޯޓު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، ވޮލީ ކުރިއެރުވުމަށް މި ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ނިމިފައިވާ ވޮލީ ކޯޓުތަކަށާއި، ވޮލީއަށް ކޮށްދިން ކަންކަމަށް ބަލާލި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ކޮށްދިންކަންކަން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވީ، ޒުވާނުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޒުވާނުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނީ މި ސަރުކާރުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މަޚްލޫފަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަތިވެރި ވޮލީ ކޯޓަކީ އެ ރަށުގެ ޒުވާނުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި، މިއަދު އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަނޭޝް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން މަޚްލޫފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވޮލީ ކޯޓުތައް އަތޮޅުތެރޭގައި އެޅުމުގެ ސަބަބުން ވީއޭއެމްއަށް އެކަމުގައި ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ވޮލީ ކުރިއެރުވުމަށް ފަންނު ހުރި ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް މިފަދަ ކޯޓުތަކުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރަނޭޝް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަނޭޝް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރު ވަކި ކުޅިވަރަކަށް ނުބައްލަވާ ހުރިހާ ކުޅިވަރެއް ކުރިއެރުއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތައް ތައުރީފު ހައްގު ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ނުވަ މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވޮލީ ކޯޓެއް އަޅުއްވައިދެއްވީތީ މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފަށް އަދި ދާއިރާގެ މެމްބަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވުމައްފަހު ވަނީ ގައުމީ ސީނިއާ އަންހެން ވޮލީބޯލް ޓީމާއި، މަތިވެރި ވޮލީބޯލް ޓީމާއި ދެމެދު މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. މި މެޗު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ގައުމީ ސީނިއާ އަންހެން ޓީމުންނެވެ.

މަތިވެރި އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ވަނީ 851،200 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް