ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 08:55
ވިލިމާލެ
ވިލިމާލެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ސްލޮޓްތައް ދޫކުރުން
ވިލިމާލޭ ސިނާޢީ ސަރަޙައްދުގައި ހުސްކޮށް ހުރި ސްލޮޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މިއުސޫލު ހިނގާނީ ވިލިމާލެ އާއި މާލޭގައި ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
 
ސްލޮޓް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ޒުވާނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް އިސްކަންދޭ ގޮތަށް
 
13 ސްލޮޓްގެ ތެރެއިން ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތްކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެ ރައްޔިތުންނަށް 06 ސްލޮޓް އަދި މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް 07 ސްލޮޓް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ވިލިމާލޭ ޞިނާޢީ ސަރަޙައްދުގައި ހުސްކޮށް ހުރި ސްލޮޓްތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

16 ފެބުރުވަރީ ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިން ވިލިމާލޭ ޞިނާޢީ ސަރަޙައްދުގައި މިވަގުތު ހުސްކޮށް ހުރި 13 ސްލޮޓްގެ ތެރެއިން ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތްކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެ ރައްޔިތުންނަށް 06 ސްލޮޓް އަދި މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް 07 ސްލޮޓް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން ވިލިމާލެ ސިނާޢީ ސަރަހައްދުން ބިން ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 27 މާރޗު ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުންނެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ވިލިމާލެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގެ ޕްލޮޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ އުސޫލު އާންމުކޮށްފައެވެ. އުސޫލުގައިބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ހުސްވެފައިވާ 13 ސްލޮޓްގެ ތެރެެއިން ވިލިމާލެ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވޭ 6 ސްލޮޓާއި ބާކީ ހުރި 7 ސްލޮޓް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ޒުވާނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ކަމުގައެވެ.

މިއުސޫލު ހިނގާނީ ވިލިމާލެ އާއި މާލޭގައި ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޕްލޮޓް ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޕްލޮޓް ހަވާލުކުރާނެއެވެ.

Advertisement

ޕްލޮޓްތަކުގެ ޖާގައަށްވުރެ ގިނައިން ފޯމު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޕްލޮޓްތައް ލިބޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ.

އުސޫލުގެ މާއްދާއަކާއި ހިލާފުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރު އެއް ހާސް ރުފިޔާއިން ދެވަނަ ފަހަރު ދެހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާނެއެވެ. ދެ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފަސްހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް