ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 13:13
އަޑުބަރޭ 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމްކުރީ 2 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި
އަޑުބަރޭ 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމްކުރީ 2 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލީ ވަޙީދު ފިލި މައްސަލަ
ޖަލު ޙުކުމަށްފަހު އަޑުބަރޭ މިނިވަންކޮށްފި
 
ތަކުރާރުކޮށް އަޑުބަރޭ ބުނަމުން ގެންދިޔައީ އޭނާ ޖާމިނުވީ 4 މަހަށް ކަމަށް
 
އަޑުބަރޭ 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމްކުރީ 2 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި
 
އަޑުބަރޭވެސް ޗިޓް ލިބި ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާއިރު، މިއީ ހައްތަހާވެސް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން

ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ ދައުވާތަކެއް ރައްދުވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރުގައި ޖާމިނުވި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އައްސަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ޖަލު ޙުކުމަށްފަހު މިނިވަން ވެއްޖެއެވެ.

އަޑުބަރޭ މިނިވަންވެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އެކަން ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ނިންމައި، އަޑުބަރޭ 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމްކުރީ 2 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޗިޓާއި ޙަވާލުވެ، ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވުމާއި، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ އަމަލުތަކެއް އަޑުބަރޭގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވާތީ އޭނާގެ މައްޗަށް ގާޒީ ޙަސަން ސައީދު ކުރެއްވިޙުކުމުގައިވިދާޅުވެފައިވަނީ އަލީ ވަޙީދު އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އަޑުބަރޭ ކުރި މަސައްކަތެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ތަކުރާރުކޮށް އަޑުބަރޭ ބުނަމުން ގެންދިޔައީ އޭނާ ޖާމިނުވީ 4 މަހަށް ކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި އޭނާ ހާޒިރު ކުރުމަށް ކޯޓުން އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށްކަން ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ކޯޓާމެދު ނުބައި ތަސައްވުރެއް އުފެއްދުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ގާޒީ ވަނީ މި މުޅި މައްސަލައިގައި އަޑުބަރޭގެ އިހުމާލު އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ ކޯޓުގައި ލަސްވެގެންދާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އެކަން ހިމެނޭއިރު، މިއީ އަދުލު އިންސާފަށް ހުރަސް އެޅުންކަމަށް ބެލޭނެ ކަމަށެވެ. ގާޒީ ވަނީ އަލީ ވަޙީދު ފިލައިގެން ހުރުމަށް އަޑުބަރޭ ވާގިވެރިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އަޑުބަރޭވެސް ޗިޓް ލިބި ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާއިރު، މިއީ ހައްތަހާވެސް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުންކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ ކުށްތަކަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި އޮންނަނީ 15 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމެވެ.

އެގޮތުން ގާޒީ ޙަސަން ސައީދު ވަނީ އަޑުބަރޭ ޖާމިނުވުމުގެ އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެ، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި، އޭނާ 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭރުވެސް ދައުލަތުން އޮތީ އަޑުބަރޭ ޖާމިނުވި އިޤްރާރާ ޚިލާފުވި މައްސަލައިގައިވެސް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ސިޓީއަކުން އެދިފައެވެ. އެ ބާވަތުގެ ކުށްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި 1 އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހިމެނެއެވެ. ނުވަތަ 2 އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދު ކުރުމާއި، 15،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ޖާމިނުވި އިޤުރާރާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އޭނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އަދިވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލީ 4 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއްގެ ގޮތުން އަޑުބަރޭ ޖާމިނު ކުރުމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ބަލައި އައި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި