ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 07:26
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތަކުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއިން ދޭ ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރަމުން: ޒެލެންސްކީ
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ 16،000 ރައްޔިތުން ޔޫކްރެއިން އަށްޓަކައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ވޮލަންޓިއަރ ވެފައިވާކަމަށް
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން އިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ކޭސް ރިޕޯޓްކުރިތާ ދެ އަހަރު ވެއްޖެކަމަށާއި މިހާރު އެހެން ވައިރަސް އެއް ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދޭތާ ހަފްތާއެއް ވެފައިވާކަމަށް

ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތަކުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރަމުން ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މިހަނގުރާމައިން ބަލިވެއްޖެނަމަ ގެއްލިގެންދާނީ ޔޫކްރެއިންގެ މިނިވަންކަން ކަމުގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޒެލެންސްކީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ޔޫކްރެއިން އަށް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން އިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ކޭސް ރިޕޯޓްކުރިތާ ދެ އަހަރު ވެއްޖެކަމަށާއި މިހާރު އެހެން ވައިރަސް އެއް ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދޭތާ ހަފްތާއެއް ވެފައިވާކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޝިޔާއިން ހަމަލާދޭ ގޮތްތައް ބަދަލުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމަކީ ރަޝިޔާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންގުޅުނު ޕްލޭން ނާކާމިޔާބުކޮށްލެވިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއްކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން އެއްގަމު މަގުން ހަމަލާތައް ދީގެން ވީއެންމެ އަވަހަށް ޔޫކްރެއިން ހިފުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުކޮށްލެވިފައިވާކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ 16،000 ރައްޔިތުން ޔޫކްރެއިން އަށްޓަކައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ވޮލަންޓިއަރ ވެފައިވާކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން މީހުން ދުނިޔޭގެ ދެ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ދެކެފައިވާކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ނެތްކަމަށާއި ނިޔުކުލިއަރ ހަތިޔާރެއްވެސް ނެތްކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔެއަށް ޔޫކްރެއިން އިން ތެލާއި ގޭސް ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިންގެ އަމިއްލަ ބިމެއް އޮތް ކަމަށާއި އަމިއްލަ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޔޫކްރެއިން އިން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދަނީ އެކަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ކަމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް