ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 20:20
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2022ގެ ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕާޓްނަރަކަށް ކްރޮސް ރޯޑްސް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2022ގެ ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕާޓްނަރަކަށް ކްރޮސް ރޯޑްސް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022: ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕާޓްނަރަކަށް ކްރޮސްރޯޑްސް
 
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި އެވޯޑަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތިބުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނީ ކްރޮސް ރޯޑްސްގައި
 
15 ކުޅިވަރު ސަހުސިއްޔަތުން މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވާނެ

ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މި މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022 ގެ ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕާޓްނަރަކަށް ކްރޮސް ރޯޑްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފެވެ. އަދި ކްރޮސް ރޯޑްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޓޮލްގާ އުނާންއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކްރޮސް ރޯޑްސްގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ކްރޮސް ރޯޑްސްއަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި އެވޯޑަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތިބުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނީ ކްރޮސް ރޯޑްސްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ކްރޮސް ރޯޑްސްގައި މި އެވޯޑް ހަފްލާއަށް އަންނަ ތަރިން ތިބުމަކީ އެ ރިސޯޓަށާއި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމައްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ މަޝްހޫރު 15 ކުޅުންތެރިން ނޫނީ ކުޅިވަރުގެ ސަހުސިއްޔަތުން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކްރޮސް ރޯޑްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޓޮލްގާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު އިވެންޓުތައް ބޭއްވިދާނެ މަންޒިލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ކްރޮސް ރޯޑްސްއަށް ލިބިފައިމިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ޓޮލްގާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓޮލްގާ ވިދާޅުވީ ކްރޮސް ރޯޑްސްއަކީ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ދޭނެ ތަނެއް ކަމަށާއި، އަދި މި ތާރީޚީ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެވޭތީ އެކަމާ އުފާކުރާ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީއެވެ. އަދި އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ އަދަދު ނޫހެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެ ޓީވީން މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް އާންމުންނާއި ހަމަޔަށް ގެނަސްދޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް