ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2022 | ބުދަ 23:20
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް އެސެމްބްލީގެ 5 ވަނަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް އެސެމްބްލީގެ 5 ވަނަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާއެއް، ރާއްޖޭގެ ތާއީދާއިއެކު އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކޮށްފި
 
ރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ "ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭން" ހިއްސާކޮށްފައިވޭ
 
ތިމާވެށީގެ އެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޖުމްލަ 17 ރެޒޮލިއުޝަން ހުށަހަޅާފަވޭ
 
ކެމިކަލް، އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ރެޒޮލިއުޝަނެއް ވެސް މި އެސެމްބްލީއަށް ހުށައަޅާފައިވޭ

ކެންޔާގެ ވެރިރަށް ނައިރޯބީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް އެސެމްބްލީގެ 5 ވަނަ ސެޝަންގައި ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ 193 މެންބަރު ގައުމުން ބައިވެރިވާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕްލާސްޓިކުގެ ޒަރީއާއިން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިބިދޭ މުއާހަދާއެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ރެޒޮލިއުޝަނެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ރެޒޮލިއުޝަނަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ. ގާނޫނީގޮތުން ބާރު ލިބިދޭ މިފަދަ މުއާހަދާއެއް އެކުލަވާލުމުގައި އެއްބަސްވާ 81 މެންބަރު ގައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ. އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާމެދު ގިނަ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ, ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކު ފޭސްއައުޓް ޕްލޭންގެ މައުލޫމާތު ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް އެސެމްބްލީގެ 5 ވަނަ ސެޝަންގައި, ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެވުނު މި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާގައި, ޕްލާސްޓިކު އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި މިތަކެތި ކުނީގެ ގޮތުގައި ނެތި ފަނާވެގެން ދިއުމާހަމައަށް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އަލިއަޅުވާލާނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް އެސެމްބްލީގެ 5 ވަނަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން

މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ވަށާޖެހޭ އިގުތިސާދު ކުރިއަރުވައި, ޕްލާސްޓިކު ބޭނުން ކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކޮށް، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކު އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ، މިފަދަ މުއާހަދާއެއް އޮތުމަކީ ރާއްޖެފަދަ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެޅިގެންދާނެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކެމިކަލް އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ރެޒޮލިއުޝަނެއް ވެސް މި އެސެމްބްލީއަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް އެސެމްބްލީގެ 5 ވަނަ ސެޝަނަށް ތިމާވެށީގެ އެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޖުމްލަ 17 ރެޒޮލިއުޝަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި އެސެމްބްލީއަކީ އެކުވެރި ދައުލަތްތައް އ.ދ.ގެ 193 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެސެމްބްލީއެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެވެ. އަދި މި އެސެމްބްލީ އަކީ "ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ 2030"ގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ, ތިމާވެެއްޓާ ގުޅޭ ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް މުތާލިއާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް