ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 22:48
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ، ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ތަކެއުޗީ މިޑޯރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ، ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ތަކެއުޗީ މިޑޯރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ޖަޕާން ސަފީރުގެ ބައްދަލުވުން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ، ޖަޕާން ސަފީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ޑިފެންސާއި ސަލާމަތީ ރޮނގުން، ދެގައުމުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ، ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ތަކެއުޗީ މިޑޯރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޖަޕާނާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އެކަމަނާ ވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ބައިގަރުނުގެ ތެރޭގައި، ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީދީ ތަރައްގީގެ ތަފާތު ދާއިރާތައް ކުރިއެރުވުމުގައި ވެދީފައިވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރަށާއި އެގައުމުގެ އެކުވެރި، ހިތްހެޔޮ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ސިވިލް ޑިފެންސާއި ސަލާމަތީ ރޮނގުން ދެގައުމުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ދާއިރާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ތަފާތު ގިނަ އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތަކާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކަށްޓަކައި، ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި، ދެގައުމުން ގުޅިގެން، ކާރިސާތަކަށާއި ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއި، ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތް ކަށަވަރުކުރުމާއި، ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މިޑޯރީ ވަނީ، ޖަޕާނާއި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ގުޅުމަށް 55 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ދެގައުމުގެ ގުޅުން މިއަށްވުރެ މަތީ ހަރުފަތްތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޖަޕާނުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ އަރިހުގައި، މިލިޓަރީ ސެކްރެޓަރީ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަބްދުލް މަތީން އަހުމަދާއި ޑީއައިޑީސީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑައިރެކްޓަރ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފާއި ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ހަސަން ބުޝްރީ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ކޮމެންޓް