ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 23:37
ގުރައިދޫގައި ހުންނަ، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
ގުރައިދޫގައި ހުންނަ، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
ޕީއެސްއެމް
ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުން
ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅޭ ތައުލީމީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާއަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ
 
މިހާރު ދަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
އެފަދަ ޒުވާނުން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން
 
މަރުކަޒު ހުންނަނީ ގުރައިދޫގައިކަމަށްވުމުން، ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވޭ

ސިކުނޑީގެ މައްސަލައަކުން ނުވަތަ ދިމާވި ހާދިސާއަކުން މިހާރު ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅޭ ތައުލީމީ ޒުވާނުންނަށް, ވަޒީފާއަށް ދެވޭނެ ފަހި ގޮތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ, ގުރައިދޫ މަރުކަޒަކީ ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތް ޚާއްސަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ގާއިމުކުރި ތަނެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެތަނުގައި ގިނައިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ, ނަފްސާނީ ބަލީގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިންނަށް އެމީހުން ނުގެންގުޅެވޭތީ ވަގުތީ ގޮތުން ގެނެސްފައި ތިބި ޒުވާނުން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ މޮޅެތި ގާބިލް ޒުވާނުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ވަޒީފާއަށް ދާން ބޭނުންވެ އެކަމަށް އެދިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޒުވާނުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފަރުވާ ދީ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނަމަ މުޖުތަމައުއަށް ނެރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ, މަރުކަޒު ހުންނަނީ ގުރައިދޫގައިކަމަށްވާތީ, ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި، ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ޒުވާނުން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަ ކުދިންގެ ހިޔާއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، އެތަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުޑަ ކުދިންގެ ހިޔާ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ މިހާރު ވަނީ ދުވަސްތަކެއްވެފައެވެ. އެތަނުގައި ދިރިއުޅުނު ކުޑަ ކުދިންތައް ވަނީ އަމާންވެށިތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެތަން ހެދި މަގުސަދާ، މިއަދު އެތަނުގައި ތިބި މީހުންނާ އެއީ ތަފާތު ދެކަން. އެއީ ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތް މީހުންނަށް ހެދި ތަނެއް (ދައުލަތުން). ޚާއްސަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމީހުން މިއަދު އެތަނުގަ ތިބީ. ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ތިބި ބައެއް ނޫން. މިއަދު އެތަނުގައި ތިބީ ނަފްސާނީ ބަލި އެމީހުން ތަހައްމަލް ކުރަން ޖެހޭ، ގޭގަ އެމީހުން ނުގެންގުޅެވޭ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިން ވަރަށް ވޭނުގަ. އެފަދަ މީހުން ވަގުތީގޮތުން، ހަމައަކަށް އެޅުވެންދެން، ގެންގޮސް ލާފައި ތިބި ޒުވާނުން ގިނައީ އޭގަ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހުސްކޮށްފަ މިހާރު މަރާމާތު ކުރަމުން މިދަނީ. އާމިރު އުމުރުގެ މީހަކު ބޭސް ކޭމަ ރަނގަޅު. އުޅެވޭ. ޑިގްރީ ހަދާފަ ހުރީ. އެކަމަކު ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގަ އުޅެނީ. އަޅުގަނޑު ފެންނައިރަށް ތިމަންނަ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިދީ ބަލާށޭ. އެހެންވީމަ ވިލިމާލެއަށް ގެނެސްފަ، ވިލިމާލޭގައި ވަޒީފާއަށް ގޮސް އައިސް އުޅެވޭނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ބޭސް ދޭނެ، އިންޖެކްޝަން ޖަހާނެ. އެމީހާއަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭބަލް މައިންޑްގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ މަޑުމަޑުން އާއިލާގެ ތެރެއަށް ވެއްދޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. މިފަހުން ވާނީ 20 ޒުވާނުން ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފަ.
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ, ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ކާމިޔާބު ތަމްރީންތަކެއް ދެމުންދާ ކަމަށާއި، އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން އަތޮޅުތެރެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވެސް ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "އިބަމަ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން, އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އާއިލާތައް ދެނެގަނެ، ކަންކަން ހުއްޓުވޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގެވެށި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި ރައްކާތެރި މުޖުތަމައުއެއް ގާއިމްކުރަން ކަމަށާއި، ރުޅިގަދަ މީހުން ރުޅި މަޑުކުރުވަން ކަމަށެވެ. އެފަދަ މީހުން ޖަލަށްލުމަށްވުރެ، ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމުން ގައުމަށްވެސް އާއިލާއަށްވެސް ފައިދާ ބޮޑުކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް