ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 07:19
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުގެ ދިރިއުޅުން
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު: ފިޔަވައްޗަށް ވަނުމުން ކުޑައިރުގެ ހަނދާން ''އައި ލިވްޑް ދެއަރ ލައިފް''
 
ސިޔާސީ މީހަކަށް ވާހިތެއް ނުވޭ، އެކަމަކު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހިތްވޭ
 
ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން
 
އުމުރުން 8 އަހަރު ނުވަނީސް މާލެއަށް ބަދަލުކުރި

ހުންނެވި މަގާމުގެ ގޮތުން އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅެމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަންޖެހެއެވެ. ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހެއެވެ. މާ އުފާވެރި މާޒީއަކަށް ނުވި ނަމަވެސް މިއަދު ވެސް ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިނަމަ ކުޑައިރު ހަނދާންތައް ވަށާލައެވެ. އެއީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތިއެއް ނޫނެއެވެ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ކުޑައިރުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރެއްވީ ފިޔަވަތީގައި ކުދިން ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުންދާ ގޮތަށެވެ.

މާޒީގެ ބައެއް ސޮފުހާތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ވަނީ ފަށާއިރުގައި ކިޔައިދެއްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަމަނާއަށް 8 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް މާލެއަށް ބަދަލުކުރި އެވެ. މާލޭގެ ގެއެއްގައި ކިޔަވަން ހުރުމަށްފަހު އެގޭގެ މަންމަ ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން ހޭސްލީން ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޑިން ތަނަކަށް ބަދަލުވީއެވެ. ސްކޫލު ދައުރު ނިންމާލީ އެތަނުގައި އުޅުނު 40 ވަރަކަށް ކުދިންނާއެކުއެވެ. ހަނދާނުން ފުހެލަން ދަތި ބައެއް ކަންކަން ހުރި ނަމަވެސް ހޭސްލީންއިން ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ކަންކަން ދަސްކޮށްދިނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކެއްކުމާއި އިސްތިރިކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން އެ ހަނދާންތައް އައު ވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަމީނިއްޔާއިން ކިޔަވީ. ހޭސްލީންގައި ބޯޑިން އެއް. ކެއުމާއި، ހެދުން އިސްތިރިކުރުން ކަހަލަ ކަންކަން ކުރުވާނެ. ދުނިޔޭގައި އުޅެން ދަސްވީ އެތަނުން. މިއަދު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ކަންކަން އަންޑަސްޓޭންޑްވޭ. މިހާރު ވެސް ފިޔަވައްޗަށް ދިޔާމަ ހަނދާންވޭ އެދުވަސްތައް. އެއީ އައިލިވްޑް ދެއަރ ލައިފް.
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރު ސްކޫލުގެ ދައުރަށް ބަލާއިރު، ގިނަ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބަހުސްކުރުމާއި، ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތްތަކަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެއްވިއެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅުއްވުމަށް އެހާއި މޮޅު ނުވި ނަމަވެސް ފާރު މައްޗަށާއި، ފުރާޅު މައްޗަށް އަރުއްވައި ވަރަށް މަޖާ ކަންކަން ކުރުއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލުގައި ހުރި އަނބު ގަހަކަށް އަރުއްވައި އަނބު ބިނދެ ޕްރިންސިޕަލް އޮފީހަށް ގެންދިޔަ ވާހަކަ ހިއްސާކުރެއްވީ ވަރަށް މަޖާ ރާގެއްގައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސްކޫލުގެ ދައުރު މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވާނެ ކަމަށް ވިސްނުނީ އޭރު ޓީޗަރަކަށް އުޅުއްވި ލަތީފާ އަހުމަދުގެ ނަސޭހަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެއީ ހަނދާނުން ފުހެލަން ދަތި ރަނގަޅު މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިއަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެއަޒުމުގައެވެ. މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ނުވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެކަމާނާ ގަބޫލުކުރައްވައެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވުނު ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މީހަކަށް ވުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 2005 އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ކެބިނެޓަށް ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންތަކެއް އަންޔަންކުރެއްވިއިރު ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިިދާޅުވިއެވެ. އޭރުވެސް އެކަމަނާއާ މަތިކުރެއްވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ކަމެވެ.

2003 ގައި އިވާން ނަސީމްގެ މަރުގެ ފަހުން ދެން 2005، 2006 އަދި 2007 އެއީ ބާރު ބޮޑު ދުވަސްވަރެއް. ބައެއް ފަހަރަށް ރަށްރަށަށް ނޭރޭނެ. ހަތަރު އަހަރު ފުދޭ ވަރަކަށް ސިޔާސީ ކޮށް އުޅެވިފައި ހުންނާނެ ޑީއާރްޕީގެ ތެރޭގައި. އޭރު ކެބިނެޓްގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޑީއާރްޕީއަށް ވަންނަން ޖެހުނު. 2009 އަކުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު މުޅި ދާއިރާ ބަދަލުކޮށްލީ. އަޅުގަނޑަކީ އެހައި ސިޔާސީ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ސިޔާސީ ވިސްނާ ގޮތާއި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ވިސްނާ ގޮތް ތަފާތުވެދާނެ. އަޅުގަނޑު ވިސްނާ ގޮތުގައި ސަރުކާރެއްގައި އަޅުގަނޑު ހުންނަ މަގާމެއްގައި ހުންނައިރު ސަރުކާރުން ދިފާއު ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ޖެހޭނެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ބުނަން ޖެހޭ ބަސް ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑު ބުނަން ޖެހޭނެ. އެގޮތަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ކުރަން. އޭރު ހުންނެވި ސަރުކާރެއް އެ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަން. 2009 އަކުން ފެށިގެން އެމްޑީޕީގެ މި ސަރުކާރު އަންނަން ދެން އަޅުގަނޑު އުޅުނީ ކިޔަވައިގެން ހުރި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް. ޕާޓީން ކެނޑުނީ. އަޅުގަނޑު ކިޔަވައިދޭން ފެށީ ވިލާ ކޮލެޖްގައި.
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސަރުކާރު އަންނަންދެން މިނިސްޓަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައެވެ. ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރެއްވީ މާމަ ދަރިންގެ ގާތުގައެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރާއެކު އަނެއްކާ ވެސް ދައިރާ ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ވަރަށް ވިސްނެވުމަށްފަހު ގައުމަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީއެވެ. އެގޮތުން މިސަރުކާރުން ދެއްވި ފުރުސަތާއެކު ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމު ގަބޫލުކުރައްވައި އިންޑިއާއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހީނަރުވެފައިވާ ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ރެއާދުވާލު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި މިމަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް އޭރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝިދާތާ ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަގާމަށް އައުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އަބަދުވެސް އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނާތީ އެ ފުރުސަތު ގަބޫލުކުރައްވައި މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހާވަލުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ

ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާ ގޮތަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވަކި ޝެޑިއުލެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. މަދުވެގެން ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު ކަސްރަތު ކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވަނީ މަސައްކަތުގައެވެ.

މިނިސްޓަރު މިއަދު ހުންނެވީ މުޖުތަމައުއާއި އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވެ. ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގައުމަށް ގެނެސްދެއްވުމަށެވެ. ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ގައުމާއި ޖީލުގެ ހައްގުގައެވެ.''އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރަކަށްވާ ހިތެއް ނުވޭ. އެކަމަކު މަސައްކަތް ކުރާ ހިތްވޭ. އެހެންވީމަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކަމާއި ހަވާލުނުވެވުނު ކަމަށް ހިތަކަށް ނާރާ.''މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް