ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 08:24
 އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ނިއުޔޯކްގައި މަޑުކުރަން ނިންމަވާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ޝާހިދުގެ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް
 
މަޑުކުރަން ނިންމެވީ ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖީލިހުގައި މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްދާނެތީ

ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ކުރިމަތިލުންތަކާއި ގުޅިގެން އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ނިއުޔޯކްގައި މަޑުކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ 49 ވަނަ ޝެޝަނަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ޖެނިވާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖީލިހުގައި މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްދާނެތީ ވެސް މަޑުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޝެޝަނަށް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ދާއިމީ ސުލްހައަކީ އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތަކުން ނުވަތަ ހަނގުރާމައިން ހާސިލުކުރެވޭ ނުވަތަ ދެމެހެއްޓޭނެ ސުލްހައެއް ނޫންކަމަށާއި، ހައްލު ގެނެވެން އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ޚާއްސަ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ޑޮންބަސްގައި ފަށައި، މަސްރަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވަނިކޮށް ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އެމަޖިލީހުގައި ދެއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ އ.ދ ގެ ޗާޓަރުގެ ފުރަތަމަ އިބާރާތުގައި ވަނީ "ހަނގުރާމައިގެ ނުރައްކަލުން އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް ސަލާމަތް ކުރުން" ކަމަށްވާއިރު އެއިބާރާތަކީ އ.ދ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރު ކަމަށެވެ. 1945 އާއި ހަމައަށް ދުނިޔެ އައި އިރު، އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ފައުންޑަރުން ދުނިޔޭގެ ދެ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ގެއްލުމާއި، ހަލާކާއި، ކެކުޅުމާއި، ވޭން ތަހައްމަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

‎އ.ދ.ގެ ޗާޓަރުގެ 1 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އ.ދ.ގެ މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގާލެވިދާނެ ފަދަ ދެބަސްވުންތައް ނުވަތަ ހާލަތްތައް ސުލްހަވެރި މަގުން އަދި އަދުލު އިންސާފާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާއި، އޭގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައްލުކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ގާނޫނުގެ ހުކޫމަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ، އ.ދ.ގެ އެއް މަގުސަދު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދާއިމީ ސުއްލައަކީ އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތަކުން ނުވަތަ ހަނގުރާމައިން ހާސިލުކުރެވޭ ނުވަތަ ދެމެހެއްޓޭނެ ސުލްހައެއް ނޫންކަމާއި، ހައްލު ގެނެވެން އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުންކަމަށެވެ. އެއީ އ.ދ.ގެ ހަޔާތުން ވޭތުވެގެން ދިޔަ 76 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާއެއް ފިލާވަޅު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންސާނުން ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހޭ އަނިޔާ އާއި ވޭން ކުޑަކުރުމަށާއި، ހަނގުރާމައިން ލިބިގެންދާ އިގްތިސާދީ ނިކަމެތިކަމާއި، އަދި ހަނގުރާމައަށް ފަހު، އިގުތިސާދު ރުޖޫއަކުރުމަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި އެތަކުލީފުން މިންޖުވެވެން އޮތް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަކީ، ހަނގުރާމައަށް މަގު ހުޅުވޭ ފިތުނަތަކުން ރައްކާވެތިބުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

‎ދެބަސްވުންތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ރުކުރުވާލުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޑިޕްލޮމަސީ އާއި، އިސް ފަރާތްތަކުގެ މަދަދާއި، ސުލްހައިގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރުމަށް ތިބި ބޭފުޅުން މިކަމަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ސުލްހައަށް ހައްގުވާ ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އ.ދ.ގެ ޗާޓަރާއި، އެ ޗާޓަރުގެ މަގުސަދުތަކާއި، އެ ޗާޓަރުގެ އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުމަކީ، ދާއިމީ ސުލްހައެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި މަގު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މަޝްވަރާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މަޝްވަރާތައް މެދުވެރިކޮށް، ހަމަ ނުޖެހުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ޝާހިދު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
27 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 10:05
Transfer
ކުރިންވެސް ތިހެން ހެދޭނެ އެންނު.... ދަތުރުތަކެއް ނުކޮށް