ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 10:31
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަހު
އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތަކުން ސުލްހައެއް ނުގެނެވޭނެ، މަޝްވަރާތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭ: ޝާހިދު
 
ހައްލު ގެނެވެން އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރުގަދަ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްގެން
 
ގާނޫނުގެ ހުކޫމަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ، އ.ދ.ގެ އެއް މަގުސަދު
 
ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލެވިދާނެ ފަދަ ދެބަސްވުންތައް ހައްލުކުރަން ޖެހޭ

‎‎ދާއިމީ ސުލްހައަކީ އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތަކުން ނުވަތަ ހަނގުރާމައިން ހާސިލުކުރެވޭ ނުވަތަ ދެމެހެއްޓޭނެ ސުލްހައެއް ނޫންކަމަށާއި، ހައްލު ގެނެވެން އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަމަށް އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ޚާއްސަ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ޑޮންބަސްގައި ފަށައި، މަސްރަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވަނިކޮށް ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އެމަޖިލީހުގައި ދެއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ އ.ދ.ގެ ޗާޓަރުގެ ފުރަތަމަ އިބާރާތުގައި ވަނީ "ހަނގުރާމައިގެ ނުރައްކަލުން އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް ސަލާމަތް ކުރުން" ކަމަށްވާއިރު އެއިބާރާތަކީ އ.ދ އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރު ކަމަށެވެ. 1945 އާއި ހަމައަށް ދުނިޔެ އައި އިރު، އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ފައުންޑަރުން ދުނިޔޭގެ ދެ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ގެއްލުމާއި، ހަލާކާއި، ކެކުޅުމާއި، ވޭން ތަހައްމަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

‎އ.ދ.ގެ ޗާޓަރުގެ 1 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އ.ދ.ގެ މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގާލެވިދާނެ ފަދަ ދެބަސްވުންތައް ނުވަތަ ހާލަތްތައް ސުލްހަވެރި މަގުން އަދި އަދުލު އިންސާފާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާއި، އޭގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައްލުކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ގާނޫނުގެ ހުކޫމަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ، އ.ދ.ގެ އެއް މަގުސަދު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދާއިމީ ސުއްލައަކީ އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތަކުން ނުވަތަ ހަނގުރާމައިން ހާސިލުކުރެވޭ ނުވަތަ ދެމެހެއްޓޭނެ ސުލްހައެއް ނޫންކަމާއި، ހައްލު ގެނެވެން އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުންކަމަށެވެ. އެއީ އ.ދ.ގެ ހަޔާތުން ވޭތުވެގެން ދިޔަ 76 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާއެއް ފިލާވަޅު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންސާނުން ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހޭ އަނިޔާއާއި ވޭން ކުޑަކުރުމަށާއި، ހަނގުރާމައިން ލިބިގެންދާ އިގްތިސާދީ ނިކަމެތިކަމާއި، އަދި ހަނގުރާމައަށް ފަހު، އިގުތިސާދު ރުޖޫއަކުރުމަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި އެތަކުލީފުން މިންޖުވެވެން އޮތް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަކީ، ހަނގުރާމައަށް މަގު ހުޅުވޭ ފިތުނަތަކުން ރައްކާވެތިބުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

‎ދެބަސްވުންތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ރުކުރުވާލުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޑިޕްލޮމަސީއާއި، އިސް ފަރާތްތަކުގެ މަދަދާއި، ސުލްހައިގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލުއަދާކުރުމަށް ތިބި ބޭފުޅުން މިކަމަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ސުލްހައަށް ހައްގުވާ ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އ.ދ.ގެ ޗާޓަރާއި، އެ ޗާޓަރުގެ މަގުސަދުތަކާއި، އެ ޗާޓަރުގެ އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުމަކީ، ދާއިމީ ސުލްހައެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި މަގު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މަޝްވަރާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މަޝްވަރާތައް މެދުވެރިކޮށް، ހަމަ ނުޖެހުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ޝާހިދު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

‎68 އަހަރު ކުރިން ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދާގް ހަމްމަރޝްޖޯލްޑް ވިދާޅުވި ވާހަކަ ތަކުރާރުކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އ.ދ.އަކީ އިންސާނާ ގޮވައިގެން ސުވަރުގެ އަށް ދާން އުފެއްދި ތަނެއް ނޫން، ނަމަވެސް މި މުއައްސަސާ އުފެއްދީ އިންސާނިއްޔަތު ނަރަކައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް