ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 13:07
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރަށްރަށުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހޮސްޕިޓަލް އެޅު
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރަށްރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު
 
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރަށްރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިގެން ހިންގުމަށް ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެ
 
ބޮޑެތި އާބާދީތައް ހުންނަ ތަންތަނުގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ނެތުމަކީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއް
 
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރަން

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކަން އެހެންވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާތައް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިގެން ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ކަހަަލަ ހުރަހެއް ނޯންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިގެން ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކަށްވާނަމަ އެކަމުގެ ހުއްދަދޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަށް ހުޅުވާލީމާ އެކަން ބަލާފައި ހުއްދަދޭނަން އެއީ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާނަމަ. ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލަފައާއެކުގައި. ވަކި ސްޓޭންޑަރޑްތަކެއް ހުންނާނެ މިކަމުގައި.
އަހުމަދު ނަސީމް/ ހެލްތު މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި އާބާދީތައް ހުންނަ ތަންތަނުގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ނެތުމަކީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރަށްރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިގެން ހިންގުމަށް ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ހިންގަމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަކީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގަމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވާއިރު ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުލިނިކް ފަދަ ތަންތަން އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ޚަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަަހައްދެއްގައި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެހޮސްޕިޓަލްތައް އެޅުމަށްޓަކައި އެކި މަރުހަލާތަކުގައި އަންނަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް