ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 07:16
އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ރައީސް އޮފީސް
ޕްރިވެންޝަންއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ޕްރިވެންޝަންއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކުރަން – ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
 
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 
ސާސްތުރަ މަޖައްލާގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި އިތުރުވެގެންދާނީ ހޭލުންތެރިކަން ކަމަށާއި، ބަދަލުވުމަށް މަގުފަހިވެގެން އަންނާނީ ޒަމާނުއްސުރެ އަށަގެންފައި އޮތް ބޯދާ ވިސްނުން

މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއް ކަމަކީ ޕްރިވެންޝަންއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކުރެއްވުން ކަމުގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ގެވެށި ގުޅުން ކެންޕެއިންގެ މަޖައްލާ “ސާސްތުރަ” ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ނެރެވޭ މިމަޖައްލާ އަކީ ވަރަށް އަގުހުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި އިތުރުވެގެންދާނީ ހޭލުންތެރިކަން ކަމަށާއި، ބަދަލުވުމަށް މަގުފަހިވެގެން އަންނާނީ ޒަމާނުއްސުރެ އަށަގެންފައި އޮތް ބޯދާ ވިސްނުން ކަމަށެވެ. އަދި ބަދަހިވެގެން އަންނާނީ އާއިލާތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތް ގެވެށި ގުޅުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ފެށިގެން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއް ކަމަކީ ޕްރިވެންޝަންއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ ޕްރިވެންޝަންއަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް ކަމަށާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާފަދަ އިޖުތިމާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ މީހުން އިތުރުވުން ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަންކަން ތަކުރާރުވުމަށް ޖާގަ ދޭން ބޭނުން ނުވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުން. އަދި ހަމައެއާއެކު އަނިޔާ ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް މަތިވުން. މީގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިވެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށާއި، އިންސާފު ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ދިރުން ލިބޭ. މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅެމުން އަންނަ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވަމުން އައުމަކީ މިދެންނެވި ނަތީޖާގެ އަސަރުކަން ޔަގީން. މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް މިނިސްޓްރީއަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ 494 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ އިރު މިއީ މިވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރެވުނު އަހަރުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން
ޖެންޑަރު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އައުމަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން އެކަން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އަނިޔާ ތަހައްމަލުކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވަމުން އައުމަކީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށާއި، އާއިލާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިތުރު އަނިޔާއަށް އެފަރާތްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރެއްވުން ކަމަށްވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް