ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 07:49
ރަޝިޔާ އަދި ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަޙް
ރަޝިޔާ އަދި ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަޙް
ބީބީސީ
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަހު
ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފަށައިފިނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް ގެއްލުންވާނެ
 
ތެލާއި ގޭހުގެ އަގު މައްޗަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވޭ
 
ހަނގުރާމަ ފަށައިފިނަމަ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަސަރުކުރާނެ

ރަޝިޔާއިން ބުނަމުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދީ ޔޫކްރެއިން އަށް އެރުމަށް ރާވަމުން ނުދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުން ބުނަމުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއިން އޮތީ ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް ޔޫކްރެއިންއަށް އެރުމަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލާގައި އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯގެ އިތުރުން ހުޅަނގާއި، ޖީ7 ގެ ގައުމުތަކުންވެސް ބުނަމުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާނުދޭނެކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އެމޭރުމުން އަމަލުތައް ނުފެންނަކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ އަސްކަރީ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް އެގައުމުތަކުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކަށްބަލައި ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދިނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލަދޭނީ އަދުތޯ މާދަންތޯ ގިނަ ބަޔަކު ބަލަމުން އަންނައިރު، މި ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެނަމަ މިއީ ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްވުންވެސް ގާތްކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މަޝްރަހު ގޯސްވެ، މި ހަނގުރާމަ ފަށައިފިނަމަ އޭގެ އަސަރު ޔޫރަޕުގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ކުރާނެއެވެ. އެތައް ބަޔަކު ރެފިއުޖީންނަށްވެ ގިނަ ބަޔަކު ބިކަވެގެންދާނެއެވެ. ތެލާއި ގޭހުގެ އަގު އަރައިގެންދާނެއެވެ. މި ހަނގުރާމައިގައި އިތުރު ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެ މުޅި ދުނިޔެއަށް މީގެ ނުރައްކާވެސް އަތުވެދާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އޭގެ ބިރާއި ދަތިތަކާއި ރާއްޖެއަށްވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެއަކީ ބަވަނަ ވެފައިވާ މި ދުނިޔޭގައި އެހެން ގައުމުތަކުގެ އެހީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ގައުމަކަށް ވާތީއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދުގެ ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅު ކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމަކީ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމާއެކު މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގުނެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން، ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔެ ދިރާސާކުރައްވާ އިމާދު ލަތީފުވެސް ވަނީ މިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އިމާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެނަމަ ޔޫރަޕް ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ވައިގެ ދަތުރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިގެންދާނެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގެ އިތުރުން މީހުން ދަތުރުކުރުމުގައިވެސް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. އިމާދު ވިދާޅުވީ މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށްވެސް ގިނަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ރަޝިޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް މިހާރު އޮންނަ ގައުމަކަށް ވާތީއެވެ. ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ކުރީގައި އޮތީވެސް ރަޝިޔާއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީވެސް ރަޝިޔާއިންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެނަމަ ރަޝިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެގެންދާނެކަމީ ޝައްކުކުރާނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއެކޭ އެއްފަދައިން ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުނތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއިރު، ހުރިހާ ފަރަތެއްގެވެސް އުންމީދަކީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ހޫނުވެ ހަނގުރާމައެއް ނުފެށުމެވެ. މަޝްވަރާކުރެވި، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް