ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 09:08
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން މަސްރަހު
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އެރުމުގެ ކުރިން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިނގެންޖެހޭ: ޔޫކްރެއިން ރައީސް
 
ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު ހާމަނުކުރެވޭނަމަ ފަހުންވެސް އެކަންވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކުކުރައްވާ
 
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ބޮންއަޅާ ހަނގުރާމަ ފެށުމުން ގައުމު ނޯންނާނެކަމަށާއި ބޯޑަރެއްވެސް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އިން އެރުމުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައާ ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައި

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދީ ޔޫކްރެއިން އަށް އެރުމުގެ ކުރިން ރަޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދުނިޔެއަށް އިއުލާންކުރަންޖެހޭ ކަަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސީއެންއެންއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޖަރމަނުގައި ކުރިޔަށްދާ ސެކިޔުރިޓީ ކޮންފެރެންސްގައި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އިން އެރުމުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމައެއް ފަށައިފިނަމަ ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން އެނގެންޖެހޭކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ބޮންއަޅާ ހަނގުރާމަ ފެށުމުން ގައުމު ނޯންނާނެކަމަށާއި ބޯޑަރެއްވެސް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. އަދި އިގްތިޞާދެއްވެސް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭރުން އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކުން ވާނީ ކީއްތޯ ޒެލެންސްކީ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ބައެއް ލީޑަރުންނާއެކު އަޅާނެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ޔޫކްރެއިން އާއި އެހެން ގައުމުތަކާއި ޚިޔާލުތަފާތު ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވުންކަމަށެވެ. ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު ހާމަނުކުރެވޭނަމަ ފަހުންވެސް އެކަންވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކުކުރައްވާކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެކިޔުރިޓީ ކޮންފަރެންސް އަކީ ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއި ގުޅިގެން މަސްރަހު ފިނިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ހައްލު ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްދާ ކޮންފަރެންސް އެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ރަޝިޔާއިން ގެންދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ކައިރީގައި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް އިތުރުކުރަމުންނެވެ. އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ބަރު ހަތިޔާރާއެކު ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިޔާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު ހުޅަނގާއި އެމެރިކާއިން ބުނަމުންދަނީ ރަޝިޔާއިން ރާވަމުންދަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދިނުމަށްކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް އެރުމަށް ސަބަބު އުފައްދުމުގެ ފުރުސަތާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އެޒާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަމަށެވެ. ހަނގުރާމައެއް ފެށުމަށް ބޭނުންވަނީ އެންމެ ހަމަލާއެއްކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެކިޔުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ކޮންފަރެންސްގައި ޔޫކްރެއިންގެ އަޑުއިއްވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލައިގައި ޔޫކްރެއިން އާ ނުލާ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ޔޫކްރެއިންގެ ރަހުމަތްތެރި ގައުމުތަކާއި ޕާޓްނަރުން ނުނިންމުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ޒެލެންސްކީ އަރިހުގައި ޔޫކްރެއިންގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ސެކިޔުރިޓީ ކޮންފަރެންސް އަށް ޒެލެންސްކީ ވަޑައިގެންނެވުމުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ. އެއީ ޒެލެންސްކީ ނެތުމަކީ ރަޝިޔާއަށް ޒެލެންސްކީ ޔޫކްރެއިން އިން ފިލީ ކަމަށް ބުނެ އެވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަކަށްވާތީ ކަމަށް ސީއެންއެންއިން ވަނީ އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް