ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 08:34
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ މަސްރަހު
ޔޫކްރެއިންއަށް ނޭޓޯއާ ގުޅެވޭނެ ޓައިމްލައިން ސާފުވާންޖެހޭ: ޔޫކްރެއިން ރައީސް
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ބައިނަލްއަގްވަމީ ފަރާތްތަކަށް ޔޫކްރެއިންއަށް އެހީވުމަށް ގޮވާލައްވާއި
 
އިންޓެލިޖެންސް ކަންތަކުގައި އިތުބާރު ކުރައްވަނީ ޔޫކްރެއިން ގެ އިންޓެލިޖެންސް އަށްކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ހުއްދަ ނުލިބިގެންއުޅެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައި

ޔޫކްރެއިން އަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވެވޭނެ ޓައިމްލައިން ސާފުވާން ޖެހޭކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސީއެންއެންއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން އަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބެންޖެހޭކަމަށެވެ. ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބީ ނުވިސްނޭ މީހުންނޫންކަމަށާއި އެއީ ސްމާރޓް ބައެއްކަމަށެވެ. ނޭޓޯގެ ސަބަބުން ތަފާތު ގިނަ ނުރައްކާތެރި ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށާއި ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ޔޫކްރެއިން އިން އަދިވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބުނަމުންދާކަމަށެވެ. އެހިސާބަށް ވާސިލުވާން އަދި ކިހާ ވަގުތެއް ނަގާނެތޯ ޒެލެންސްކީ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ޖަރމަނުގެ މިޔުނިކްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސެކިޔުރިޓީ ކޮންފެރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބިގެންއުޅެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. ދޮރުހުރީ ހުޅުވާފައިކަމަށް ބުނާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބީރައްޓެހިންނަށް އަދިވެސް އެދޮރުން ވަނުމުގެ ހުއްދަނުލިބޭކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދިނުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ބޭނުން ހިފާފާނެތޯ ސީއެންއެން އިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ އިންޓެލިޖެންސް ކަންކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އިންޓެލިޖެންސް ކަންތަކުގައި އިތުބާރު ކުރައްވަނީ ޔޫކްރެއިން ގެ އިންޓެލިޖެންސް އަށްކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ޔޫކްރެއިންގެ އިންޓެލިޖެންސަކީ ބޯޑަރުގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަން ދެނެގަނެވި އެކަމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ އިންޓެލިޖެންސް އަކަށްވާތީ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މާދަމާ ކަންތައްވެދާނެ ގޮތްވެސް އެނގޭކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަންދޯކަށް އެރި ބޭރުގެ ސިފައިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރަންދެން މަޑުކޮށްގެން ނުތިބޭނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ބައިނަލްއަގްވަމީ ފަރާތްތަކަށް ޔޫކްރެއިންއަށް އެހީވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރުމަށާއި އިގްތިޞާދު ވަރުގަދަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް