ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 06:42
ފޮނަދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ފޮނަދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ
ރަށްރަށުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު
14 ރަށެއްގައި 1575 ހައުސިންގ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދޭ: ރައީސް
 
މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދާ 1.5 ބިލިއަން ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ގެއަޅާނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް
 
8 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް، 970 ފްލެޓުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް މިހާރުވެސް 14 ރަށެއްގައި 1575 ހައުސިންގ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފަށައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހާރު ޅ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޅ. ނައިފަރުގެ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް، ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އޭގެތެރެއިން 8 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް، 970 ފްލެޓުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 2,180 ގެދޮރުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯންގެ ގޮތުގައި 82 މީހަކަށް 42 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދާ 1.5 ބިލިއަން ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ގެއަޅާނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުންކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުންދަނީ ތަންތަން އަޅާނެ ބިން ކަނޑައެޅުމާއި އަޅާނީ ގެތޯ ރޯހައުސްތޯ ނުވަތަ ފްލެޓްތޯ ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށެވެ. ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރު އެކަންކަން ފައިނަލްވަމުން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވަރަށް އަވަހަށް މިމަޝްރޫޢު ޓެންޑަރިންގ އަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށެވެ. އަދި މިމަޝްރޫޢުގެ އެޅޭނެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އޭރުން ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ލޯން ދޫކުރަން ފެށިތާ ކައިރީގައި މިކަމަށް ލިބުނު ތަރުޚީބު ކުޑަނަމަވެސް މިހާރު ލިބެމުންދާ ތަރުޚީބު ރަނގަޅުކަމަށެވެ. ގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ނިންމާނުލެވި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެމަސައްކަތް ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތު ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނުން ލިބިގެންދެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް، ލ. ގަމުގައި 100 ރޯހައުސް، ށ. މިލަންދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް، ގއ. ވިލިނގިލީގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަދި ނ. ހޮޅުދޫގައި 30 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި  ޅ. ހިންނަވަރުގައި އިމާރާތްކުރާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓާއި، މަނަދުއަށް 40 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށްވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް