ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 23:22
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނައިފަރުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނައިފަރުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނައިފަރުގެ ތަރައްގީ
ފެލިވަރާއެކު ނައިފަރުގެ މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ – ރައީސް
 
ފެލިވަރު އެކްސްޕޭންޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސްވެރިންނަށް ލުއި ލިބޭނެ
 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށާނެ
 
އައިސް ލިބުމުގެ މައްސަލައަށް ފެނަކައާ ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލު ހޯދިދާނެ

ފެލިވަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން ދިއުމާއެކު، ނައިފަރުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ވެސް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ނައިފަރުގައި ތަރައްގީކުރި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ, ނައިފަރަކީ ބައިބޯ, މަސައްކަތްތެރި, މަސްވެރި ރަށެއް ކަމަށެވެ. މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަކީ، ބޯހިޔާވަހިކަމެކޭ އެއްގޮތަށް އެމްޑީޕީން ވީ ވައުދެއް ކަމަށެވެ. ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި، މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރި ކަމަށާއި، އައިސް ލިބުމުގެ ދަތި ވާހަކައާއި މަހަށް ރަނގަޅު އަގު ބޭނުންވާ ވާހަކަ ހިއްސާކުރިކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ބާނާމަސް، އެކީގައި ކިރޭނެގޮތެއްވުމަކީ، މަސްވެރިންގެ އެދުމެއްކަން އެނގިވަޑައިގަތް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މަސްވެރި ސިނާއަތަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިފްކޯ އެކްސްޕޭންޑްކޮށް، މިތާ ކައިރީގައި މިއޮތް ފެލިވަރަށް މަސްގަނެ، ސްޓޯރކޮށް އަދި ދަޅުގަ ބަންދުކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ބޮޑަށް އިތުރުކުރުމުން، އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ، ނައިފަރުގެ މަސްވެރިންނަށް މި ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އައިސް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހިއްސާ ކުރެއްވިއިރު، ފެލިވަރުގަ އިތުރަށް އައިސް ލިބޭނެގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަމުން އެބަދަން. އޭގެއިތުރުންވެސް، ފެނަކައިން، ފެނަކައިގެ އިންޖީނުގެތައް ހިންގާ ހުރިހާ ރަށެއްގައި، އައިސް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް، މިހާރު ފެނަކައިން އެގެންދަނީ، އެ މަޝްރޫއު ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައިސް ވިއްކޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ، ފެނަކައާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން، މަސްވެރިން އެ ބޭނުންވާ ހައްލު އެއަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ބަނދަރުގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރެވިގެން ދިޔަކަމަށާއި، ނައިފަރަކީ 28އަށްވުރެ ގިނަ ކަންނެލި ދޯނި، އަދި މަސްދޯނިފަހަރު އޮތް ރަށެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުދި ދޯނި އެބަހުރި ކަމަށާއި، ޑިންގީއާއި ލޯންޗްފަހަރު ގިނަކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއަށް ގެނެވެން އޮތް ހައްލަކީ އަނެއްކާވެސް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން ކަމަށްވާތީ, މިވަގުތަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ އުތުރު ނެރުގެ ދަތިކަން ކަމަށްވާތީ، އެކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަތޮޅުގަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މިހާރުވެސް ދެ މަޝްރޫއެއް އެބަ ކުރިއަށްގެންދޭ. ހިންނަވަރާ ފެލިވަރުގެ ދެ މަޝްރޫއެއް. އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން މިރަށުގެ ބަނދަރަށް އެ ދިމާވެފައި އޮތް ދަތިތަކަށް ވަގުތީ ހައްލެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހޯދޭނެ. އެއަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިސްރާބުޖަހާނީ، މި ރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަކީ، އެމްޑީޕީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު, ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވި، ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައި އޮތް މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަލުން އެ މަސައްކަތް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.އާ ހަވާލުކޮށް، މިހާރު އެވަނީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ.

އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެ މަސައްކަތް ނިމުމާ އެކީގައި، ނައިފަރުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް