ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 16:32
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް، އާއިޝަތު މުހައްމަދުދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް، އާއިޝަތު މުހައްމަދުދީދީ
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
ގްލޯބަލް ޑިސެބިލިޓީ ސަމިޓް
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ގްލޯބަލް ޑިސެބިލިޓީ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައި، ތިން ވައުދެއް ވެވަޑައިގަންނަވައިފި
 
އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި
 
171 ފަރާތަކުން ޖުމްލަ 968 ވައުދެއް ވެފައިވޭ
 
ސަމިޓް ބާއްވާފައި ވަނީ 16-17 ފެބުރުވަރީ 2022ގައި ވަރޗުއަލްކޮށް

މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ޑިސެބިލިޓީ ސަމިޓްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއިޝަތު މުހައްމަދުދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ސަމިޓްގެ މަގުސަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތަކުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާ (ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕަރސަންސް ވިތު ޑިސެބިލިޓީސް)ގައި ވާ ކަންކަން އިތުރަށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަމަލީ ސިފައެއް ގެނައުމެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މި ސަމިޓްގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެކި ވައުދުވެފައެވެ. އެގޮތުން 171 ފަރާތަކުން ޖުމްލަ 968 ވައުދެއް ވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުގައި މިނިސްޓަރު މިސަމިޓުގައި ތިން ވައުދެއް ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ، އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން އެންމެންނަށް ހާސިލުވުމަށް މަގުފަހިވާނެގޮތަށް, ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސްކީމްތައް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު އެފަރާތްތަކަށް ވާސިލުވެވޭގޮތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުލިބޭގޮތަށް އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިސެބިލިޓީ އެލަޔަންސް (އައި.ޑީ.އޭ) އަދި ނޯރވޭގެ ސަރުކާރުން, ގާނާގެ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މި ސަމިޓް ބާއްވާފައި ވަނީ 16-17 ފެބުރުވަރީ 2022ގައި ވަރޗުއަލްކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 90 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ: އާއިލީ ވުޒާރާ
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އުފެއްދި ފީޗަރ ފިލްމު "ޒޯޔާ" އިފްތިތާހުކޮށްފި
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 96 މައްސަލަ އޮގަސްޓް މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މީހުން ބިނާކުރުން: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު
ކުޑަކުއްޖަކު ބެލްކަންޏަށްލައި ތަޅުލި މައްސަލަ: ޖެންޑަރއިން ވަގުތުން މާހައުލަށް ގޮސް ފިޔަވަޅު އެޅި
ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް ނޫންކަން މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ފެނިގެންގޮސްފި: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކުށްތަކުގައި ޖަލުގައިތިބި ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި