ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 18:27
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް  ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިން މަސްރަހު
ޔޫކްރެއިން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް އެސަރަހައްދަކުން ނުދޭ: ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް
 
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިން ވިދާޅުވީ, ރަޝިޔާ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، ފައުޖުތައް އެސަރަހައްދުން ދިޔަކަމަށް ބުނާ އަޑު ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް އެސަރަހައްދުގައި ނުހިނގާކަމަށް

ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިން ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބައެއް ސިފައިން އެމީހުންގެ ދާއިމީ ބޭސްއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނިނަމަވެސް, ރަޝިޔާގެ އެއްވެސް ސިފައިންގެމީހަކު އެ ސަރަހައްދުން ދިޔަތަން ނުފެންނަކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ, ފައުޖުތައް އެސަރަހައްދުން ދިޔަކަމަށް ބުނާ އަޑު ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް އެސަރަހައްދުގައި ނުހިނގާކަމަށެވެ. ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ހަނގުރާމައެއް ނުފެށި މަސްރަހު ފިނިވުންކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެއްވެސް އިންޒާރަކަށް ބިރު ނުގަންނަކަމަށާއި, މިކަމަކީ އިއްޔެ ފެށިގެން އުޅޭކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ހިނގަމުން އަންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެކަމަށާއި ރަޝިޔާ ސިފައިން އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާނަމަ އެތަން އެންމެންނަށްވެސް ފެންނާނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއީ ހަމައެކަނި ބުނެލާފައިވާ ބަހެއްކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު, އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުންވެސް ވަނީ ރަޝިޔާ ސިފައިން އެސަރަހައްދުން ގޮސްފައިވާކަމުގެ ހެކި ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިންއާއި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އޫލާފް ޝޯލްޒް ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ, ރަޝިޔާ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތަފްސީލެއް ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ.

ރަޝިޔާ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނާއިރު އޭގެފަހުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ރަޝިޔާގެ 150،000 ސިފައިން އަދިވެސް އެބަތިބިކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް