ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 16:14
ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫ
ޓްވިޓަރ
ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާ
ގދ.ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ ޕަބްލިކް ހިޔަރިންގަށް ނަންނޯޓުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުންތަކެއް މާރޗު މަހުގެ 18 އަދި 19 ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ސިޓީގައިވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް މާރޗު މަހުގެ 03 އިން 05 ވަނަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
މިހާރު ވަނީ ނަންނޯޓުކުރުމުގެ މުއްދަތު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 2 އަށް އިތުރުކޮށްފައި

ގދ. ތިނަދޫއިން މީހުން ބޭލި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޕަބްލިކް ހިޔަރިންގ ގައި ނަންނޯޓުކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 24 ފެބުރުވަރީ އަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރާވައިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ އިސް ހިންގުންތެރިއަކު ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިނގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް އާންމުކޮށް ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ޕަބްލިކް ހިއަރިންގތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެހިޔަރިންގ ތަކުގައި ނަންނޯޓު ކުރުމަށް ހުޅުވާލީ 01 ފެބުރުވަރީ އިން ފެށިގެން 15 ފެބުރުވަރީ އާއި ދެމެދުއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ މިމުއްދަތު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 2ށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް މާރޗު މަހުގެ 03 އިން 05 ވަނަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި މި މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުންތަކެއް މާރޗު މަހުގެ 18 އަދި 19 ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ސިޓީގައިވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ޕަބްލިކް ހިއަރިންގތަކުގައި ބަޔާންދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 01 ފެބުރުވަރީ އިން ފެށިގެން 15 ފެބުރުވަރީ އާއި ދެމެދު ނަންނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާސަން އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ބަޔާންދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތަތްކަގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު، ގުޅޭނެ ނަންބަރު، ދާއިމީ އެޑްރެސް، މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް، މި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތް، ބަޔާންދޭން ބޭނުންވަނީ ލިޔުމުންތޯ ނުވަތަ ހާޒިރުވެގެންތޯ އަދި ބަޔާންދޭން ބޭނުންވަނީ ގދ. ތިނަދޫގައިތޯ ނުވަތަ މާލޭ ސިޓީގައިތޯ ބަޔާންކުރުމަށްފަހު 7223473 އަށް ފޯނުން ގުޅައި، ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އަދި[email protected] އަށް އީމެއިލް ކޮށްގެން މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ޖިހާދާ އަނީސް ވިދާޅުވީ، ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ ގެ ދަށުން ހޯދާ މައުލޫމާތުތަކަށްފަހު އެ އޮފީހުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގުން ހޯދޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި މައްސަލައިގެ ހޯދުންތައް ފާހަގަކޮށް ނިންމުމަކާއި ހަމައަށް ދިއުމުން، މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާތަކެއްވެސް ހައްދަވާނެކަމަށް ޖިހާދާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު މުޅި މައްސަލައިގެ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި، އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އާންމު ކުރައްވާނެކަމަށް ޖިހާދާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިމުމުން 2 މަސް ތެރޭގައި ރިޕޯޓު އާންމުކުރާނެކަމަށް ޖިހާދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖިހާދާ ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގުތަކުގެ އަލީގައި ހޯދާ ހޯދުންތަކަށްފަހު، އެފަދަ ކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ އޮފީހުން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް ހިމަނުއްވާނެކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި