ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:29
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުގެ މެމްބަރުން
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުގެ މެމްބަރުން
އޮމްބަޑްސްޕާސަން އޮފީސް
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީސް
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ލިޔުންތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ
 
އޮފީހުގެ ހަރުމުދަލާއި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ހަވާލުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ލިޔުންތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެއެވެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބުނީ (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ އެ އޮފީހުގެ މުއްދަތު 17 ނޮވެންބަރު 2023ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީ، އެ އޮފީސް އުވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޮފީހުގެ ހަރުމުދަލާއި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ހަވާލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޤާނޫގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް އެ އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތައް ގިނަވުމާއި މައްސަލަތައް ބަލާ ނުނިމޭތީ އެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެއްވިއެވެ. އެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު އެ އޮފީހަށް 488 މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މައްސަލަ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް މައްސަލަތައް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އިންތިގާލީ އިންސާފު އޮފީހުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، އެ ތަނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް މި ފަހުން ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން، އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ތަހުގީގުތަކުގެ ނިންމުންތައް ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކާއި އެހެން ބައެއް މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަން އެއްބާރުލުން ނުދިން ތިން މުވައްޒަފަކު ވެސް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ހުރަސްއަޅާނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައެވެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނަކީ 1953 ޖަނަވަރީ 1ން ފެށިގެން 2018 ނޮވެންބަރު 17އާ ދެމެދު ހިނގައިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އިސް ހިންގުންތެރިއަކު، ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ އަމަލުތައް ބަލައި، ތަޙުޤީޤުކޮށް، ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށް، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙައްލުތައް މެދުވެރިކޮށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުމުގެ ގާނޫނެވެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަކީ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މުސްތަޤިއްލު ގާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މަސައްކަތްކުރަން ވާނީ، މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު، ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެ ތިބެ، މި ޤާނޫނުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް