ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 00:10
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން - ރަޝިޔާ މަސްރަހު
ރަޝިޔާ ނުރުހުނަސް ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށްވާން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް
 
އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ، ރަޝިޔާއިން ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދީފާނެކަމަށް ބުނެ ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރުދެމުން
 
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައި މިވަނީ، ނޭޓޯއާ ގުޅުމަކީ ހަނގުރާމަކުރަންޖެހޭ ސަބަބުކަމަށްވާނަމަ އެވިސްނުން ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެމްބަސެޑަރ ކުރެއްވި ފަހުން
 
ޔޫކްރެއިނުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްދާން ޖެހޭނެކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވޮލިޑިމިރް ވިދާޅުވި

ރަޝިޔާ ރުޅިއަޔަސް އަދި ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ޝައްކުކުރިނަމަވެސް, ޔޫކްރެއިނުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އޫލާފް ޝޯލްޒްއާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވޮލޮޑިމިރް ވިދާޅުވީ, ދުނިޔޭގެ ގިނަ ނޫސްވެރިންނާއި ލީޑަރުން ނުސީދާކޮށް ޔޫކްރެއިންއަށް ދެމުންދާ މެސެޖަކީ, ޔޫކްރެއިނުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގެ ރިސްކު ނުނެގުމަށްކަމަށެވެ. ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގެ ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށާއި އެއީ އެކަމަކީ ރަޝިޔާއިން އެކަމަށް ރައްދުދޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވާތީކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްދާން ޖެހޭނެކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވޮލިޑިމިރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައި މިވަނީ ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަކީ ރަޝިޔާއާ ހަނގުރާމަ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުކަމަށްވާނަމަ އެވިސްނުން ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް, އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވާ ޔޫކްރެއިންގެ އެމްބަސެޑަރ ދެއްވިފަހުންނެވެ. ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި އެމްބަސެޑަރ ވާދިމް ޕްރިސްޓެކޯ ވިދާޅުވީ, ޔޫކްރެއިނުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަކީ ހަނގުރާމައެއްގެ ފެށުން ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގައި އެހެން ވިސްނުމަކަށް ދެވިދާނެކަމަށެވެ.

އެމްބަސެޑަރގެ އެވާހަކަތަކަށްފަހު ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑިމިޓްރޯ ކުލޭބާވެސް ވަނީ ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގެ ޕްލޭން ބަދަލުނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓްކުރައްވާފައެވެ. ޓްވީޓްގައި ވަނީ, ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގެ ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށާއި ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށްވުމުގެ ކަންތަކުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ހަމައެކަނި ޔޫކްރެއިންއާއި ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ ގައުމުތައްކަމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ, ރަޝިޔާއިން ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދީފާނެކަމަށް ބުނެ ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރުދެމުންނެވެ. އެއިންޒާރުތަކާ ގުޅިގެން ރަޝިޔާއިން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ނޫޅޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިން ގުޅޭ ސަރަހައްދީ އިމުގައި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެއްލައްކަ ސިފައިން ޖަމާވެފައިވާތީ ޔޫކުރެއިނުން އަންނަނީ އެކަމުގެ މަގުސަދު ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް