ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 17:24
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވާ ޔޫކްރެއިންގެ އެމްބަސެޑަރ
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވާ ޔޫކްރެއިންގެ އެމްބަސެޑަރ
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ މަސްރަހު
ނޭޓޯއާ ގުޅުމުން ހަނގުރާމައަކަށް ދާންޖެހޭނަމަ އެވިސްނުން ދޫކޮށްލާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޔޫކްރެއިން ދީފި
 
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރޭއިންއާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ އިމާ ކައިރިއަށް އެއްލައްކަ ސިފައިންނާއި ބަރު ހަތިޔާރު ޖަމާ ކޮށްފައިވޭ
 
ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ، ރަޝިޔާގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯއާ ނުގުޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށް އެދެމުން
 
ޔޫކްރެއިންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަކީ ހަނގުރާމައެއްގެ ފެށުން ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގައި އެހެން ވިސްނުމަކަށް ދެވިދާނެ

ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަކީ ރަޝިޔާ އާ ހަނގުރާމަ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުކަމަށްވާނަމަ އެވިސްނުން ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވާ ޔޫކްރެއިންގެ އެމްބަސެޑަރ ދެއްވައިފިއެވެ.

ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި އެމްބަސެޑަރ ވާދިމް ޕްރިސްޓެކޯ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން އިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަކީ ހަނގުރާމައެއްގެ ފެށުން ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގައި އެހެން ވިސްނުމަކަށް ދެވިދާނެކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިޔާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ސިފައިން އިތުރުކޮށް އެސަރަހައްދުގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ އެސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރަޝިޔާގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯ އާ ނުގުޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށް އެދެމުންނެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުއްޖިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމައަކަށް ދާންޖެހިދާނެކަމަށް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެހެންކަމުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރަކަށް ވުމާމެދު ޔޫކްރެއިންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްފާނެތޯ ބީބީސިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެމްބަސެޑަރ ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅިގެން އިންޒާރުތައް ލިިބި ، ބްލެކްމެއިލް ކުރަމުންދާ ކަމަކީ ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގެ މައްސަލަކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެނޫންގޮތަކަށް ވިސްނުން ގެންގުޅެފާނެކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިން އަކީ ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫކްރެއިން އަށް ވަނީ ނޭޓޯ އާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯ އާ ގުޅިއްޖެނަމަ އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިންނަށް ރަޝިޔާގެ ބޯޑަރާއި ކައިރިއަށް އާދެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯއާ ގުޅިއްޖެނަމަ ނޭޓޯއިން ރަޝިޔާއަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން މިސައިލް ހަމަލާ ފޮނުވާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރަޝިޔާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ރަޝިޔާއިން އެކަމަށް ސަމާލުވެ އޮންނާނެކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ވަނީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިން ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް އެއްލައްކަ (100،000) ސިފައިން ބަރު ހަތިޔާރާއެކު ގެންގޮސްފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ކޮންމެ ފަދަ ގަޑިއެއްގައިވެސް ޔޫކްރެއިން އަށް ރަޝިޔާ ހަމަލާދީފާނެކަމުގެ އިންޓެލް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދަނީ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޝިޔާއިން ވަނީ ނޭޓޯގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިޔުމުން ދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ވަނީ އެހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
33%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް