ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 11:26
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓު (އެފްއައިޔޫ) ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓު (އެފްއައިޔޫ) ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނަތް
ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އާތިފް ޝަކޫރުގެ ދުލުން: "މިއަދު މިނިވަންކަން އޮތަސް އޭރު ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އޮތީ ކަސްތޮޅު އެޅުވިފައި"
 
އޭރު ދައުލަތުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ވަކީލުންވެސް ތިބެންޖެހުނީ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި
 
ނިއުޅެމުން ދިޔަ ކަންކަމުން ފެނުނީ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނޫން، 40 މިލިއަނުން 50 މިލިއަނުން ފައިސާ ބަހާފައިވާކަން
 
އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީވެސް ނުހަނު ވިސްނަވާފައި ނިންމަވަންޖެހުނު ބޮޑު ނިންމުމެއް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓު (އެފްއައިޔޫ) ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަވައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި އާތިފް ޝަކޫރަށް ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމުން އޭނާ ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޙިޔާނާތާއި ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ކަމެއް ހިނގަނީ ވަކި ވެއްޓެއްގައި ވަކި ޙާލަތެއްގައިކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ވާހަކަ ފައްޓަވަމުން އާތިފް ވިދާޅުވީ، އެ ވެށިން ބޭރުން ކަމެއް ހިނގާނަމަ ދެނެގަންނަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ އޭނާ އެފްއައިޔޫގެ ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި 7 މަހާއި 22 ދުވަސް ތެރޭގައި ކުރެއްވި ނުވަތަ ނުކުރައްވައި ދޫކޮށްލެއްވި ކަމެއްގެ މައްޗަށްކަން އާތިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ، އޭރު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭނެކަން އަމިއްލައަށް ޤަބޫލު ކުރެވުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭރު އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނަތް ފެންމަތިވެގެން ދިޔައިރު އެކަން އޭރު އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ގެނެސްފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާތިފް ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ލިޔުއްވަން ޖެހޭ ފޯމުތައްވެސް ލިޔުއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފޯމު ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ލިއެކިއުންތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ފެންނަން އޮތްކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކި ތަންތަނުންނާއި އެކި އިދާރާތަކުން ސާފު ކުރި މައުލޫމާތު ތަކުގެ އަލީގައި ފަހުމުވެގެން ދިޔަ ކަމަކީ މި މައްސަލަ ވަކި ތަހުގީގީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވައިގެންވެސް އޭނާގެ ނަފްސަށް ގެއްލުންވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެކަމަށްކަން އާތިފް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ތަފްސީލުތައްވެސް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކިޔާދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީވެސް ނުހަނު ވިސްނަވާފައި ނިންމަވަންޖެހުނު ބޮޑު ނިންމުމެއްކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި ތަންތަނުން އެކި އިދާރާއިން އަޅުގަނޑު ކުރި މަސައްކަތުން ޔަޤީންވީ މި މައްސަލަ ވަކި އިދާރާއަކަށް ތަހުގީގު ކުރަން ފޮނުވުމުން އަޅުގަނޑުގެ ނަފްސަށް ގެއްލުން ލިބުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނޭ
އާތިފް ޝަކޫރު

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ދައުލަތަށް ވަންނަން ޖެހޭ ފައިސާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ އިން މަނީ ލޯންޑެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު އެކަން ފުލުހުންނަށް ނުފޮނުވަން ނިންމީ އާތިފް ޝަކޫރުކަން އޭސީސީގެ ތަހުގީގުގަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އެފް.އައި.ޔޫއަށް ލިބިފައިވާ އެސް.ޓީ.އާރުގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ނުފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނީ އާތިފް ޝަކޫރުކަން އޭނާގެ އިއުތިރާފުންނާއި ތަހުގީގުން ހާމަވާކަމަށް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އާތިފް ވިދާޅުވީ، އޭނާ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން އިރުވެސް ޝައްކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ އެސްޓީއާރުތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. އެ އެސްޓީއާރްތައް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ހުށައެޅުމުން ޖަވާބެއް ނުލިބުނުތާނގައި "އެކްނޮލެޖް" ވެސް ނުކުރާކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދައުލަތުން އެ ފާހަގަކުރާ 20 ނޮވެމްބަރު ވަނަ ދުވަހުގެ އެސްޓީއާރްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވިއިރު އޭނާ ހުރީ މާލެއިން ބޭރުގައިކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިއުޅެމުން ދިޔަ ކަންކަމުން ފެނުނީ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނޫން، 40 މިލިއަނުން 50 މިލިއަނުން ފައިސާ ބަހާފައިވާކަން

އާތިވް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭރު އެފްއައިޔޫގެ ޑޭޓާބޭސް އިތުރަށް ބައްލަވައި ދިރާސާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު ފެނިގެން ދިޔައީ 2014 ގެ ޖޫން އިން ފެށިގެން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ނަގުދު ފައިސާ ނަގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް އެ ފައިސާ ބަހާފައިވާކަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފެނިގެން ދިޔައީ އެންމެ މިލިއަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، 40 މިލިއަނުންނާއި 50 މިލިއަނުން ފައިސާ ނަގައި އެކި މީހުންނަށް ބަހާފައިވާކަން ތިލަވަގެން ދިޔަކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފްއައިޔޫގެ ޑޭޓާބޭސް ކޮންނަމުން، ނިއުޅަމުން ދިޔައިރު ފެނުނީ 2014 ޖޫންއިން ފެށިގެން އެއް މިލިއަނެއް ނޫން، 40 މިލިއަނުން 50 މިލިއަނުން ކޭޝްގޮތަށް ފައިސާ ނަގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ބަހާފައިވާކަމުގެ ތަފްސީލުތައް
އާތިފް ޝަކޫރު

އާތިފް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭރު ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނުކުމެގެންދާގޮތާއި އެ ފައިސާ ވަންނަ އެކައުންޓުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ދިޔައީ ތިލަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުން މިއީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކާއި، ބޭންކިންގ ނިޒާމުވެސް ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ކަމެއްކަން ޔަޤީން ކުރެވުނު ކަމަށާއި، އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވީ އެހިސާބުންކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކުރެވުނު މިކަމެއް ނުހުއްޓޭނެކަން އަޅުގަނޑަކަށް، ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރި ފަރާތްތަކަށް ވެގެން ދިޔަގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ
އާތިފް ޝަކޫރު

މިއަދު އެންމެން ތިބީ މިނިވަންކަން މަތީގައި ކަމަށާއި، ބޭނުން ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އާތިފް ވިދާޅުވީ، އޭރު ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އޮތީ ކަސްތޮޅު އެޅިފައި ކަމަށެވެ. އޭރު ދައުލަތުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ވަކީލުންވެސް ތިބެންޖެހުނީ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް އާތިފް ޝަކޫރު ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެކަން ތަހުގީގުކޮށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން (އެފް.އައި.ޔޫ) އަށް ލިބިފައިވާ އެސް.ޓީ.އާރު ގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް 06 އެޕްރީލް 2015ގައި ފައިނަލް ކުރުމުގައި އެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ނުފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނީ އާތިފް ޝަކޫރުކަން އޭނާގެ އިއުތިރާފުންނާއި ތަހުގީގުން ހާމަވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެދިޔައިރު، އެކަން ހުއްޓުވަން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބިފައިވާކަން ތަހުގީގުން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

އެފްއައިޔޫގެ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓާ ހަވާލާދީ އޭސީސީން ބުނީ އެސްއޯއެފް ކުންފުންޏަށް ޖުމްލަ 22،100،000 ( ބާވީސް މިލިޔަން އެއްލައްކަ) ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓު 2014 އިން އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން މުޅި ޖުމްލަ 9،100،000 ( ނުވަ މިލިޔަން އެއްލައްކަ) ޑޮލަރު އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރި ކަން އެފްއައިޔޫގެ ތަހުގީގުން އެނގެން އޮތް ކަމަށާއި ޖުމްލަ އަށް ޓްރާންސްސެކްޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުންފުނިން ޖުމްލަ 47،500،000 ( ސާޅީސް ހަތް މިލިޔަން ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އެކުންފުނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެސްއޯއެފަކީ އެހާ ބޮޑެތި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގޭވަރުގެ ގާބިލުކަމެއް ނެތް ކުންފުންޏެއްކަން ކުންފުނީގެ ޓެކްސް ފައިލިން އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތަކުން އެނގެއެވެ.

މި މައްސަލާގައި އާތިފް ޝަކޫރު އެ ޑިސިޝަން ނަގާފައި އެވަނީ އެވަގުތު ލިބެންހުރި ރިސޯސް ތަކަށް ބަލައި ބްލެކްމަނީއަށް ފޯކަސް ކުރުމަށް އޭރުގެ ގަވަރުނަރު އިރުޝާދުދީފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އެވަގުތުގެ ފޯކަސްއަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ބްލެކް މަނީ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ގަވަރނަރ ދިން އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެއްވެސް ތަހުގީގީ އިދާރާއަކާ ޙަވާލު ނުކުރުމަށް ނިންމީ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
70%
5%
3%
11%
8%
3%
ކޮމެންޓް
14 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 12:44
އަލް
އާޒިމާ ދެއްކި ވާހަކަ ހިމަނާލިނަމަ ރަނގަޅުވީސް. ނިޔާޒު ވަކިކުރަން ޤާނޫނު ހަދާފައި މިއަދި އައިސް، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ކަސްތޮޅޭ ކީމަ ވަރަށް ހުތުރު.