ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 23:19
އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އަޖޭ ކުމާރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އަޖޭ ކުމާރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
އެމްއެންޑީއެފް
އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ
އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އަޖޭ ކުމާރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
 
ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ޑައިލޮގަކީ، ދެގައުމު ގުޅިގެން ކޮންމެ 2 އަހަރުން އެއްއަހަރު ރާއްޖޭގައި، އަދި އަނެއް އަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވަމުންގެންދާ ބައްދަލުވުމެއް

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އަޖޭ ކުމާރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އިންޑިއާ ކަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ވަފުދެއްވެސް ވަޑައިގަތެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު ބާއްވާ "ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ޑައިލޮގް"ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ޑައިލޮގަކީ، ދެ ގައުމު ގުޅިގެން, ކޮންމެ 2 އަހަރުން އެއްއަހަރު ރާއްޖޭގައި, އަދި އަނެއްއަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވަމުންގެންދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި ވަފުދުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއާއި, ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޑިފެންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޑައިލޮގްގައި ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް "ހުރަވީ" ރީފިޓް ކުރުމަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފާ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު, ހުޅުމާލޭ ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ، އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ, އަޖޭ ކުމާރެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ކޮމާންޑަންޓް ކާނަލް އިބްރާހީމް ހިލްމީ ވަނީ، ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީގެ "ޕްލާކް"އެއް އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކެރެޓަރީއަށް ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ ހުރަވީ ޝިޕް ބައްލަވާލައްވައި, ހުރަވީ ޝިޕްގެ މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 2006 ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ހަދިޔާކުރި ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީގެ ރީފިޓް މަސައްކަތަށް ފެށުނީންސުރެ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މިގޮތުން އިންޑިއާގެ ވިސާކަޕަޓްނާމް ނޭވަލް ޑޮކްޔާޑްގައި ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއްފަހަރު ހުރަވީގެ ރީޕިޓް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު ރީފިޓް މަސައްކަތުގައި ޝިޕްގެ ހަލްއާއި، ޓޭންކުތަކާއި ކީލް އޭރިއާ މަރާމާތުކުރުމާއި، ޕްރެޝަރ ޓެސްޓް ކުރުމާއި، ފައިނަލް ޕެއިންޓް ސްކީމް ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޝިޕްގެ ތެރޭގައި ހުރި ސިސްޓަމްތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ ވަފުދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޯދަރން އޭރިއާ, ޅ. މާފިލާފުށީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހަދަމުންދާ ކޯސްޓްގާޑްގެ ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ އިތުރުން, އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ)އަށާއި ސިފަވަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް