ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 14:22
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބޭނުންކުރަން ފެށި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބޭނުންކުރަން ފެށި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ
ޕޮލިސް
ބޮޑީވޯން ކެމެރާ
ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ވެގެންދާނީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދޮގު ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭނެ ވަސީލަތަކަށް - ސީޕީ
 
ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ ބޮޑީވޯން ކެމެރާގެ އަލީގައި މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުން އަވަސްކުރެވޭނެ
 
ފުލުހުންނާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އިތުރުކުރުމަށް މި ވަސީލަތް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާނެ

ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދޮގު ތުހުމަތުތަކާއި އަސްލެއް ނެތް އިލްޒާމްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ހަގީގަތް ހަމަކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ ވަސީލަތަކަށް ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްތާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކަންހިނގާގޮތަށް ބަލާއިރު، ފުލުހުން އެޓެންޑްވާ ސީން ތަކުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާގޮތް ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްކުރުން އެއީ އާންމުކޮށް ހިނގާކަމެއް ނަމަވެސް، މިފަދަ ހާލަތުގައި ފެންނަނީ މަންޒަރުގެ އެއް ފަރާތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުލުހުންގެ މީހާގެ ނަޒަރުން ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ހަރުކޮށްގެން ހުރި ފުލުހެއްނަމަ އެ ފުލުހަކަށް ފެނުނު މަންޒަރު ރެކޯޑްވަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފުލުހެއްގެ ނަޒަރުން އަލުން އެ ހާދިސާ ތަކުރާރުކޮށް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ފުލުހުންނާއި މެދު ކުރެވޭ އަސްލެއް ނެތް ޝަކުވާއާއި ޖުމްލަކޮށް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ރަނގަޅުކުރުމަށް މި ވަސީލަތުގެ ސަބަބުން ބާރުއެޅިގެންދާނެތީ، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަންކަމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ މަދުވެ، ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ތަހުގީގުކުރުމާއި، ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ޒަމާނީ ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނަށް ފާރަވެރިވާ މުއައްސަސާތައްކަމުގައިވާ، ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ފަދަ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތައްވެސް ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން ފުލުހުންނާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އިތުރުކުރުމަށް މި ވަސީލަތް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާނެ ކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫން. މީގެ އިތުރުން ބޮޑީވޯން ކެމެރާގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ ބޮޑީވޯން ކެމެރާގެ އަލީގައި މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުން އަވަސްކުރެވި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައި އަދި ގޮތް ނިންމުމުގެ ހުނަރު އިތުރަށް އަށަގެންނެވުމުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވިގެންދާނެ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު

ސީޕީ ވިދާޅުވީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑާއި ހިލާފުވެގެން ފުލުހުން ކޮންޓެކްޓްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތަކަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ އަނިޔާވެރިވުމަށް އޮންނަ ފުރުސަތު ހަނިވުމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އެހީތެރިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް މުއްދަތުގައި ފްރަންޓްލައިން އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިތުރު ފުލުހުންނަށް ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރާއެކު އެ މަޝްވަރާ މިހާރު ވެސް ދަނީ ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ މި ޒަމާނުގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އާންމުންގެ މީހަކާއި ހިންގާ މުއާމަލާތެއް ރިކޯޑްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، ހާމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ހާމަކުރުމާއި، މިފަދަ ކަންކަން އުސޫލެއްގެ ދަށުން ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބޭނުންކުރަން ފެށި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ - ޕޮލިސް

އަދި މަގުމަތި ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގައާއި ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުގައާއި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައާއި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންގެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާ ހާލަތްތަކުގައި ވެސް ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަކާއި، އެނޫން ވެސް ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމް މި ފަށަނީ 200 ކެމެއާއެކުގައި ކަމަށްވާތީ ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައި ހުރިހާ ފުލުހުން އަތުގައި ކެމެރާހުރުން އެއީ މިވަގުތު އެކަން ހިނގާނެ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލާ ދިރާސާކޮށް އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބަލަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި، އުއްމީދަކީ ބޭނުންކުރަން ފެށި ވަސީލަތުގެ ނަތީޖާއިން ރައްޔިތުން ފުލުހުންނަށްކުރާ އިތުބާރު އިތުރުވެ، ކުށާއި، ކުށުގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިއުން ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
14 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 10:14
އިންޑިގޯ
ތީރުންވެސް އޮންނާނީ ދެއްކި އެއްޗެއް
14 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 10:13
އުސްތާޒް
ދައްކާ ހޮޅިވާހަކަ، މިހާރު ކަންކަން ސިރުކުރުމާއި އޮޅުވާލުމާއި ދޮގުހެކިދެނީ އެކަށީގެންވާވަރަށް ހެކިނެތީމަކާނޫންދޯ.