ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 19:17
ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވުން
ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވުން
ޕޮލިސް
ގޮއިދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވުން
ގޮއިދޫގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތްދޭންފަށައިފި
 
މިއަދާ ހަމަޔަށް ޖުމްލަ 108 ރަށެއްގައި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސްޓޭޝަންތަކާއި ޑެސްކްތައް އަދި ޕޯސްޓްތައް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައި
 
މިއީ ބ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށި 5ވަނަ ރަށް

ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބ. ގޮއިދޫގައި ގާއިމުކުރި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފިއެވެ.

ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވުމަށް ގޮއިދޫގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން އަބްދުﷲއެވެ.

Advertisement

ގޮއިދޫގައި ގާއިމުކުރި ފުލުހުންގެ ޕޯސްޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ, ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެއިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމެއްކަމަށެވެ. ގޮއިދޫގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަތްކަމަށާ އެއީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުންދާ ސަރަހައްދަކަށް ވާތީ, އެސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނާއި ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ އިގުތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާއި އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން ނުލިބޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވުން - ޕޮލިސް

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމާއެކު, ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކުރައްވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުޅާވެ, ބޭނުންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތައް އަންނަމުންދަނީ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކަކާ އެކުގައިވެސް އެކަންކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކުރައްވާ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި، ގޮއިދޫގައި ގާއިމުކުރެވުނު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަކީ އެކަމަށް ގާބިލު ފުލުހުންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތަކު ޚިދުމަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ޚިދުމަތެއް ފެށިގެން ނިމެންދެން ދެމިތިބުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ރަށުތެރެ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބޭއްވެނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުން އެކަނި މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި, ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރުވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރަށުގެ ތަަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ބ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށި 5ވަނަ ރަށެވެ. މި ރަށާއެކު ޖުމްލަ 108 ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ، ސްޓޭޝަން ތަކާއި ޑެސްކްތައް އަދި ޕޯސްޓްތައް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް