ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:40
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ކުރައްވާ ތުހުމަތު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ގަޑިއާ ދިމާކޮށް ޕްރިންސިޕަލުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކައެއް: މިނިސްޓަރު
 
ހުރިހާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އަންގަވާ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ހުރަސް ނޭޅެނޭ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ގަޑިއާ ދިމާކޮށް ރަށްތަކުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ޕޭރަންޓު-ޓީޗަރ މީޓިންގ ބާއްވާ ވާހަކަ އަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބ. ގޮއިދޫގައި ރައީސް ނަޝީދު ބޭއްވި ކެމްޕޭން ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މީހަކު ނުކުމެދާނެތީ މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލުން ލައްވާ ޕޭރަންޓް-ޓީޗަރ މީޓިންގ މެންދުރު 14:00 ޖަހާއިރު ބާއްވާފައި ކަމަށް ތުހުތަމު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ދަނީ މަދަރުސާ ކުދިންގެ ގަޑިތައް ވެސް ހޯދައިގެން ކަމަށާއި މި ގޮތަށް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދަރިވަރުންގެ މައިންބައިފަންނާ ވެސް ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ސިޔާސީ ބޭނުމަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ނަޝީދު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ހަރާކަތަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެން ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ވެސް ހީވެވަޑައިގަންނަވައިގެން ނުވާނެ މިއީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުނުވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް، އަދި އަޅުގަނޑު މިކަމާއި ނޫޅޭނެ ކަމަށް. ވަގުތުން ހުއްޓަވާ ލައްވާ، ހަމަ މިހާރު ހުއްޓަވާ ލައްވާ، ހުރިހާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އަންގަވާ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ހުރަސް ނޭޅެނޭ
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދުގެ މި ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށާއި މިވަގުތު އިތުރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ނެތް ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކަމަށާއި ތަރައްޤީ ހޯދެން އޮތީ ޑިމޮކްރޮސީގެ އުސޫލުންކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާއެކު ތިބުން ވެސް ހުއްޓާނުލައްވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު