ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 11:14
"ސަވާދީއްތަ ދަތުރު" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
"ސަވާދީއްތަ ދަތުރު" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަވާދީއްތަ ޔޮޓް ރެލީ
"ސަވާދީއްތަ ޔޮޓް ރެލީއަކީ، މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބަލައިލުމަށްވެސް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް"
 
ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި
 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މިފަދަ ޔޮޓް ރެލީއެއް ބާއްވާފައެއް ނެތް
 
މެމްބަރު ސަލީމް ވަނީ ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ މެހެމާންދާރީވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައި

"ސަވާދީއްތަ ޔޮޓް ރެލީ"އަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބަލާލުމަށްވެސް ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ސަވާދީއްތަ ދަތުރު" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު ސަލީމް ވަނީ ޔޮޓް ރެލީގެ ބައިވެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ވިދާޅުވެ، ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި, މި ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިންނާއި ހަރަކާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރާފައިނުވާ ދާއިރާތަކަށްވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މެމްބަރު ސަލީމް ވަނީ ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ މެހެމާންދާރީވެސް ފާހަގަ ކުރައްވައި، އެރަށު ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ދައްކުވައިދީފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވައި، އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ޔޮޓް ރެލީއަކީ ދުނިޔޭގައިވެސް އާންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، 99 އިންސައްތަ ކަނޑު ހިމެނޭ އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މެދުގައިވެސް މަގުބޫލު ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މިފަދަ ޔޮޓް ރެލީއެއް ބާއްވާފައި ނެތްކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، އެމްއައިޓީޑީސީން "ސަވާދީއްތަ ދަތުރު"ގެ ނަމުގައި މި ފެށި ހަރަކާތަކީ މުހިއްމު މަސައްކަތެއްކަން ސަލީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި ރެލީއަކީ ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ތިމާވެއްޓާއި، ރިވެތި ތާރީޚާއި ސަގާފަތް, އަދި މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބަލައިލުމަށްވެސް ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ.

ސަލީމްވަނީ މި ހަރަކާތް ފެށިގެން ދިޔަ އިހަވަންދިއްޕޮޅާގުޅޭ މައުލޫމާތުކޮޅެއްވެސް ރެލީގެ ބައިވެރިންނަށް ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސަލީމް ވަނީ, އެ ސަރަހައްދުތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. މިސާލަކަށް, ގައްލަންދޫއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުންވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ، މޫސުމީ ދޫނިތަކަށް ޚާއްސަ ރަށެއްކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި އަތޮޅަކީ މިހާރު ބޮޑުމަސް (ވޭލްސް) ބެލުމަށްވެސް މަގުބޫލު އަތޮޅެއްކަން ސަލީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

"ސަވާދީއްތަ ދަތުރު" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަވާދީއްތަ ޔޮޓް ރެލީ ރަސްމީކޮށް ހޯރަފުށީގައި ފަށާފައިވާއިރު، މި ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދައްކުވައިދޭ ނެށުންތަކާއި، ސަގާފީ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް
މިދިޔަ 5 އަހަރު އަތުރާލީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މައިބަދަ، ހުއްޓި ތިބެވޭކަށް ނެތް - ސަލީމް
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ބޮޑު ސްކޭމަކަށް
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ބިލް ދެ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން - ސަލީމް