ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 05:56
ފެނަކަ ސްޓާފުން
ފެނަކަ ސްޓާފުން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން މުސާރައަށް ބަދަލުތަކެއް
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ކުރިއެރުން
 
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު
 
3,632.13 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް ވަނީ މުސާރައަށް އައިސްފައި
 
ކުންފުނީގެ 3346 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ކުރިއެރުން ވަނީ އައިސްފައި

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނެރުނު "އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޢަމުރު" ފެނަކައިން ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން ކުންފުނީގެ 3346 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ފެނަކައިން ވަނީ މިނިމަމްވޭޖް ދޭން ފެށުމުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އައި ކުރިއެރުންތައް ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިން އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 2800 ރުފިޔާއާއެކު ޖުމްލަ ލިބެމުން ދިޔައީ 5590.70 ރުފިޔާއެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 4650 ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ 9222.83 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ. އެއީ 3,632.13 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

Advertisement

ފެނަކައިން ބުނީ މިނިމަމް ވޭޖާއެކު އެކުންފުނީގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އެއްކޮށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅި ދާއިރާތަކާއި މިނިމަމް ވޭޖް:

  1. ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް، މަހަކު 4500ރ.
  2. މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، މަހަކު 7000ރ.
  3. ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް، މަހަކު 8000ރ.
  4. ދުވާލަކު މަދުވެގެން 6 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު 7000 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް