ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 21:46
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ޕީޕީއެމް
ޖޭއެސްސީ ހައިޖެކްކޮށްގެން އުޅޭކަމަށް ބުނެ މެމްބަރު ޝިޔާމްގެ ސިޓީފުޅެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް
 
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތަށް އަތްބާނައި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހައިޖެކްކޮށްގެން އުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތަށް އަތްބާނައި, ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ހައިޖެކްކޮށްގެން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިިފިއެވެ.

ޝިޔާމްގެ މި ސިޓީގައި ވަނީ އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ބައްލަވައިދެއްވުމަށެވެ.

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް, މ. އާރަށް މައްސަލާގައި އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން 27 ޖަނަވަރީ 2012ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އެކުލަވައިލި ތާވަލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް, އެ މައްސަލަގައި މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ހުކުމް ކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މި ސިޓީގައިވެއެވެ. ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމައި ހުކުމްކުރުން މީގެ ކުރިން އެކުލަވައިލި ތާވަލުގައިވާ ގޮތުން އޮތީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފައިވާއިރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މި ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފުގެ ޝަރީއަތް ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސިޓީގައިވެއެވެ.

Advertisement

ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޝަރީއަތަކީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށްވެސް އަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ ޝަރީއަތްތަކަކަށް ވާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ, މިހާރު ފެނިގެން މިދަނީ ސަރުކާރުން ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއަށް އަތްބާނައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ, ގާނޫނު އަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހަމަހަމަކަމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަންނަމުންދާތަން ކަމަށެވެ.

އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފާއިވާ ދައުވާގެ ހުކުމް ކުރުން ޖޫން މަހަށް އަވަސްކޮށްފައިވާއިރު, ޕީޕީއެމުން ބުނީ ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ތާރީޚުތަކަށް، އެ ދެފަރާތާއި މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތި ބަދަލު ގެނައުމަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު)އާ މުޅިން ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 3 މަހެއްހާ ދުވަހު ކޮންމެ ދެ ދުވަހަކުން އެއްދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމަނިކުފާނު ހޭދަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ މި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތަކުގައި ކޯޓުގައި ކަމަށެވެ.

ދަށު ކޯޓުތަކާއި ހައިކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ނުފޫޒު ފޯރުވައި, އަތްބާނައިގެން އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށާއި, އަދި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލި ތާވަލަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހުނު ސަބަބެއް ސާފުކޮށް އެކަމުގައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ މުައްސަސާތަކަށް ޕީޕީއެމުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް