ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 11:59
އަބްދުއްﷲ ރިޔާޒް - ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަބްދުއްﷲ ރިޔާޒް - ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ސަމާހު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން
އެމްއެންޕީއިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް ނޫން ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް - ރިޔާޒް
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަޔާއި އިންސާފަށް ވެެރިކަން ކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭ ބޭފުޅެއް
 
ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް އުފެއްދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެމްއެންޕީގެ އަމާޒު

އެމްއެންޕީއިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެމްޑީޕީއާއި ޕީޕީއެމް ނޫން ގޮތެއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްއެންޕީން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ޕާޓީއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަން އެނގޭތީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ގޮނޑި ހޯދައި ދޭން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެމްއެންޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނަކީ ކުރިން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ކަމަށާއި، ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭނާއެކު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ރަނގަޅަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް އެމްއެންޕީގެ ވެރިންނަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެމްއެންޕީން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕީޕީއެމަށް ގޮނޑި ހޯދައިދޭން ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝިފާޒުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްއެންޕީގެ އަމާޒު ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ. އެ ޕާޓީން މިވަގުތު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަމުން ދަނީ އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުލް ހަންނާން އިދުރީހަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނެއް 2 ކެޑިޑޭޓް ބަލިކޮށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށާއި، ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް އުފެއްދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެމްއެންޕީގެ އަމާޒު ކަމުގައި ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހައްގު މިންވަރު ހޯދައި ދިނުމަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި، އެމްޑީޕީ ނުވަތަ ޕީޕީއެމް ނޫންގޮތެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް އެ ޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރިޔާޒުވަނީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްވެސް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މިއަށް ރައްދު ދެއްވައި ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ، 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަޔާއި އިންސާފަށް ވެެރިކަންކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ﷲގެ އިރާދަފުޅުން އެފަދަ މީހަކު އެމްއެންޕީއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާނެ ކަމަށްވެސް ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއީރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން ޕާޓީންވެސް އަންނަނީ ފޯރިއާއެކު ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 5 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް