ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 18:05
ކޮމަންޑޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ކޮމަންޑޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން
ކޮމަންޑޫ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ރައީސަށް އޮތްކަން ބޭރު ދުނިޔެއަށް ދެއްކޭނެ ހެތްކެއް – ގާސިމް
 
ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން މިދަނީ އެއަރޕޯޓަކަށްވުރެ ބޮޑު ނިއުމަތެއް
 
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ކުރަންވީ ރައްޔިތުން ރައީސް ސޯލިހަށް އިތުބާރުކުރާކަން ދެއްކުމަށް
 
ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ކުރާނަމަ ބޭރު ދުނިޔެއިން އެކަން ބަލައިގަންނާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން ތިބި ނަމަވެސް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ވުމަކީ ރައީސް ސޯލިހަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރައްވާކަން ބޭރު ދުނިޔެއަށް ދެއްކޭނެ ހެތްކެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ކޮމަންޑޫގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ, ކޮމަންޑޫގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވެގެން ދިއުމަކީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން އެހީތަކާއި، މަދަދު ލިބުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާ އޮތް ގާތްކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ރަނގަޅެއް ކަމަށާއި، ގައުމެއްގައި ހުރި ވެރިއަކާ ދޭތެރޭގައި ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމާއި، ގަދަރެއް ނުކުރާކަމާއި، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަކީ އެއްވެސް ބައެއް ނޫންކަމުގައި ވާނަމަ އެހީ ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ވެސް ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާނީ ރައީސް ސޯލިހު ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ވާޖިބަކީ އެމަނިކުފާނަށް ވެރިކަން ކުރައްވަން ފަހިކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެރިކަން ކުރައްވަން ހުންނަވާ ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ވާޖިބެއް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުން. އިސްލާމް ދީނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމް ކަމެއް. ކޮންބަޔަކަށް ރަނގަޅަކަށްތޯ؟ އެމަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަކަށް ނޫން، އެމްޑީޕީއަކަށް ރަނގަޅަކަށް ވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ މަންފާއާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުމަކީ އެއަރޕޯޓަކަށްވުރެ މާބޮޑު ނިއުމަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިތަނުގެ ތިން ރަށް ފަތުރުވެރިކަން ކުރާ ރިސޯޓްތަކަށް ބަދަވުގެން ދިއުމުން، ރަށުގެ އެތަކެއް ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލައި, ތަރައްގީ ފެނިގެން ދިއުމުން، މާލޭގައި ތިބި ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުން ވެސް އެނބުރި ރަށަށް އަންނާނެ ކަމަށާއި، ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި އެހެންވެސް ގޮތް ގޮތުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ 50 ވަރަކަށް އަހަރު ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލިފައިވާ ތަރައްގީތައް އަންނާނީ މަތިމައްޗަށް ބަރުތީލަވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ވުމަށްޓަކައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް އިތުބާރު ކުރައްވާކަން ބަހާއި އަމަލުން ދައްކަވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް