ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:36
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއް: ޤާސިމް
 
މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސްގެ އަތްޕުޅުގައި އެބައޮތް
 
ދާއިރާއަށް ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުން ބޭނުންވާ ކަމަށްވާނަމަ އެމްޑީޕީއަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްދޭން ޖެހޭ
 
ފައިދާވާނެ ގޮތް ފެންނަން އޮއްވައި ގޯސް މަގު އިޚްތިޔާރުކޮށްގެން ނުވާނެ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަކީ, ދާއިރާގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިނަށް ޤާސިމް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ މިމަހުގެ 25ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޤާސިމް ވިދާޅުވީ, މިއަދު ސަރުކާރު އޮތީ އެމްޑީޕީގައި ކަމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސްގެ އަތްޕުޅުގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ސަރުކާރަށް މުހިންމު ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮނޑި ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަށް ގޮނޑި ހޯދައިދިނުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދާއިރާއަށް ތަރައްގީއާ ކުރިއެރުން ބޭނުންވާ ކަމަށްވާނަމަ އެމްޑީޕީއަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަކީ ރައްޔިތުންނާއި ދާއިރާއަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ނިޔަމެތި ކަމެއް ކަމަށާއި، ރަނގަޅު, ފައިދާވާނެ ގޮތް ފެންނަން އޮއްވައި ގޯސްމަގު އިޚުތިޔާރުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް މިދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނިންމަވައިފިއްޔާ އެއީ އަމިއްލައަށް ނިކަމެތިކަމުގެ ތެރެއަށް ފޭބުން. އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ރަނގަޅު ގޮތާއި ނުބައި ގޮތް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެބައޮތް މިހާލަތުގަ. ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތުގަ ނުބައި ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ފާފައަކަށް ވާނެ. ކޮންމެހެން އެ ނަޒަރިއްޔާތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް ނޫން. ތިމާ ފިޔަވައި އެހެން ތިމާގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ރަނގަޅުގޮތް ލިބެން އޮއްވައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްޓަކައި އެހެން ގޮތެއް ނިންމައިފިއްޔާ އެއީ ފާފައަކަށްވާނެ، އެހެން އަޚުންނާ އުޚުތުންގެ ކަންތައްތައް، ހާލުގަ ތިބި މީހުންގެ ކަންކަން އިސްކޮށް ނުކޮށް މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވުނީމަ.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދެރަ ގޮތެއް ވާން ނޭދޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރާއެކު ކުރިއަށްދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ދަތިހާލަތުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ އެންމެހައި ކަންކަން އިސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ލާބަޔަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވައި ރައްޔިތުން މިބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް